Δημιουργήσαμε ένα νέο μοντέλο ψηφιακού μετασχηματισμού, Digital ecosystem, για την εκκίνηση, αναβάθμιση & χρηματοδότηση, Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων & Startups.

Προκηρύχθηκε ο πρώτος κύκλος του προγράμματος καινοτόμου επιχειρηματικότητας "true leaders", του instech, που αποτελεί ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο επιχειρηματικής επώασης (incubation), επιτάχυνσης (acceleration) και συνεργασίας (co-working).

Ποια business plan θα επιλεγούν

Στο πλαίσιο της προκήρυξης δεν υφίσταται περιορισμός ως προς τους τομείς/κλάδους δραστηριότητας, εφόσον το υποβαλλόμενο επιχειρηματικό σχέδιο πληροί τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά επιχειρηματικής καινοτομίας, αριστείας και βιωσιμότητας στο πλαίσιο των τάσεων της ελληνικής, αλλά και της διεθνούς αγοράς.

Ενθαρρύνονται ιδιαίτερα επιχειρηματικά σχέδια τα οποία συμβάλλουν στην εξωστρέφεια της ελληνικής οικονομίας, κάνουν ευρεία χρήση καινοτομιών και νέων τεχνολογιών ή/και διακρίνονται από σημαντικής έκτασης εφαρμογή στη καθημερινή ζωή.

Επομένως, τα κριτήρια αξιολόγησης των υποβαλλόμενων business plan είναι απλά, διαφανή και βασίζονται στην επιχειρηματική λογική. Συγκεκριμένα, το κάθε επιχειρηματικό σχέδιο θα αξιολογηθεί σύμφωνα με το αν και κατά πόσο:

Στηρίζεται σε μια πρωτότυπη/καινοτόμο ιδέα που δίνει λύση σε μια ουσιαστική ανάγκη ή/και αποτελεί ευκαιρία μιας ικανοποιητικού μεγέθους εγχώριας ή διεθνούς αγοράς.

Οι άνθρωποι που θα υλοποιήσουν το επιχειρηματικό σχέδιο διαθέτουν τις απαιτούμενες δεξιότητες, γνώσεις και ικανότητες, καθώς και το κατάλληλο συμπληρωματικό προφίλ για την επιτυχή υλοποίηση του σχεδίου.

Υπάρχει ένα εύλογο και ρεαλιστικό προκαταρκτικό πλάνο ενεργειών που απαιτείται να υλοποιηθεί σε εννέα έως δεκαοκτώ (9-18) μήνες για να τεκμηριωθεί το εφικτό ή/και η αξία του επιχειρηματικού σχεδίου (proof of concept/proof of value).

Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας για συμμετοχή στο πρόγραμμα καινοτόμου επιχειρηματικότητας έχουν μεμονωμένα άτομα ή ομάδες ατόμων που έχουν μια επιχειρηματική ιδέα, οι οποίοι και θα πρέπει να πληρούν ηλικιακά και άλλα κριτήρια κατά την ημερομηνία ανακοίνωσης προκήρυξης, ως εξής: Είναι ηλικίας 18-40 ετών. Είναι απόφοιτοι ή εγγεγραμμένοι σε ανώτερο ή ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα, δημόσιο ή ιδιωτικό, της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. Δεν έχουν ήδη συστήσει ή μετάσχει στη σύσταση ή λειτουργία εταιρίας οποιασδήποτε νομικής μορφής, με την ιδιότητα του εταίρου/μετόχου/νομίμου εκπρόσωπου ή μέλους της διοίκησής της, για την υλοποίηση του προτεινόμενου επιχειρηματικού τους σχεδίου ή, αν έχουν, η εταιρία αυτή δεν προϋπάρχει για διάστημα άνω των δύο ετών από την ημερομηνία προκήρυξης του προγράμματος καινοτόμου επιχειρηματικότητας true leaders.

 

Οι παροχές του True Leaders στους νέους επιχειρηματίες

Οι κύριες παροχές του True Leaders προς τις ομάδες νέων επιχειρηματιών που θα επιλεγούν είναι:

  • Κτηριακή Υποδομή με πλήρως λειτουργικούς και άρτια εξοπλισμένους γραφειακούς χώρους.

 

  • Συνεργατικούς χώρους που προάγουν την ανταλλαγή ιδεών, τη συμπληρωματικότητα και τη συνεργασία για την επίτευξη οικονομίας κλίμακας και κοινών πρωτοβουλιών.

 

  • Mentoring από διακεκριμένα και καταξιωμένα πρόσωπα από ποικίλους κλάδους της οικονομίας και της επιστήμης, που θα παρέχουν συμβουλευτική καθοδήγηση σε θέματα επιχειρηματικής ανάπτυξης.

 

  • Υποστηρικτικές υπηρεσίες “μιας στάσης” (one-stop-shop) για βασικά θέματα επιχειρηματικής λειτουργίας, συγκεκριμένα υπηρεσίες: Λογιστικής και εταιρικής διαχείρισης. Διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων. Εταιρικής ταυτότητας και επικοινωνίας. Προστασίας διανοητικής ιδιοκτησίας και νομικής κατοχύρωσης. Τεχνικής υποστήριξης πληροφορικής και επικοινωνιών.

 

  • Επιχειρηματική κατάρτιση σε θεματικές κρίσιμες για μια επιτυχημένη επιχειρηματική λειτουργία μέσω ενός προκαθορισμένου εντατικού προγράμματος εκπαίδευσης (“business bootcamp”), καθώς άλλων διαλέξεων σε εξειδικευμένα θέματα. Η εκπαίδευση θα διαρκέσει τρεις μήνες και θα καλύψει τις ακόλουθες δώδεκα θεματικές ενότητες: Διαχείριση έργων Διαχείριση διανοητικής ιδιοκτησίας Εταιρική επικοινωνία και δημόσιες σχέσεις Στρατηγικό Marketing Τεχνικές πωλήσεων Διαπραγματεύσεις και επίτευξη συμφωνιών Προσέλκυση και διαχείριση ανθρώπινων πόρων Marketing στην ψηφιακή εποχή Χρηματοοικονομική διαχείριση Ανάπτυξη επιχειρηματικού σχεδίου Επενδύσεις και διαχείριση κεφαλαίων Προσέλκυση επενδυτών

 

  • Χρηματοοικονομικά εργαλεία και επιχειρηματική δικτύωση για τη στήριξη της επιχειρηματικής λειτουργίας και ανάπτυξης των νέων ομάδων και την ενίσχυση της οικονομικής βιωσιμότητάς τους κατά τα στάδια «εκκόλαψης». Ενδεικτικά, οι ομάδες θα υποστηριχτούν μέσα από: Υπηρεσίες οικονομικών συμβουλών και ανεύρεσης προϊόντων και προγραμμάτων χρηματοδότησης, για την κάλυψη δαπανών λειτουργίας της επιχείρησης, αλλά και υλοποίησης του αναπτυξιακού τμήματος του επιχειρηματικού σχεδίου των νέων καινοτόμων επιχειρήσεων. Υποστήριξη και δικτύωση των ομάδων με δυνητικούς πελάτες / στρατηγικούς συνεργάτες (Β2Β match-making) για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που θα αναπτύξουν. Σύστημα οικονομικής επιβράβευσης των επιχειρηματικών ομάδων με τις καλύτερες επιδόσεις βάσει προκαθορισμένων δεικτών (KPIs) σε συγκεκριμένα χρονικά σημεία υλοποίησης του προγράμματος.

 

Υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα

Οι υποψήφιες ομάδες με καινοτόμα επιχειρηματικά σχέδια θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά στο www.instech.gr, το αργότερο μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα Ελλάδος 15:00, την υποψηφιότητά τους, η οποία θα περιλαμβάνει:

Αίτηση Συμμετοχής, συμπληρώνοντας όλα τα υποχρεωτικά πεδία της σχετικής ηλεκτρονικής φόρμας. Επιχειρηματικό Σχέδιο, χρησιμοποιώντας υποχρεωτικά το υπόδειγμα που είναι διαθέσιμο στο διαδικτυακό τόπο του Προγράμματος (www.instech.gr) κατά την ηλεκτρονική διαδικασία υποβολής.

Υπεύθυνη Δήλωση καθενός εκ των κύριων συντελεστών υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου μέσω της οποίας θα δηλώνουν ότι πληρούν τις βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής στο Πρόγραμμα.

Ειδικά οι υποψηφιότητες που προέρχονται από τις προκριθείσες υποψηφιότητες του διαγωνισμού «True Leaders!» μπορούν να υποβάλουν συμμετοχή μέχρι τις 30 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα Ελλάδος 15:00.

Η προκήρυξη του προγράμματος νεανικής επιχειρηματικότητας True Leaders δημοσιεύεται εδώ: www.instech.gr

by:

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *