Δημιουργήσαμε ένα νέο μοντέλο ψηφιακού μετασχηματισμού, Digital ecosystem, για την εκκίνηση, αναβάθμιση & χρηματοδότηση, Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων & Startups.

Ο κίνδυνος κυβερνοασφάλειας ( cybersecurity risk ) είναι η πιθανότητα έκθεσης ή απώλειας που προκύπτει από επίθεση στον κυβερνοχώρο ή παραβίαση δεδομένων στον οργανισμό σας.

Ένας καλύτερος, πιο περιεκτικός ορισμός είναι η πιθανή απώλεια ή βλάβη που σχετίζεται με την τεχνική υποδομή, τη χρήση της τεχνολογίας ή τη φήμη ενός οργανισμού.

Η παγκόσμια συνδεσιμότητα και η αυξανόμενη χρήση των  υπηρεσιών cloud με κακές προεπιλεγμένες παραμέτρους ασφαλείας, έχει σαν αποτέλεσμα την αύξηση του κινδύνου επιθέσεων στον κυβερνοχώρο. Μέχρι τώρα  αντιμετωπιζόταν με  τη χρηστή διαχείριση κινδύνων πληροφορικής  και τον έλεγχο πρόσβασης. Τώρα πρέπει τώρα να συμπληρωθεί από εξειδικευμένους επαγγελματίες ασφάλειας στον κυβερνοχώρο, των λογισμικών cyber security, την διαχείριση κινδύνων στον κυβερνοχώρο (Cybersecurity Risk), αλλά και στην πολιτική της προστασίας προσωπικών δεδομένων.

 

Απαιτούνται νέα εργαλεία

Έχει γίνει πλέον κατανοητό ότι δεν αρκεί να βασίζεστε σε παραδοσιακούς επαγγελματίες IT και σε ελέγχους ασφαλείας για την ασφάλεια των πληροφοριών. Υπάρχει σαφής ανάγκη για  εργαλεία πληροφοριών σύγχρονων απειλών, προγραμμάτων ασφαλείας για τη μείωση του κινδύνου στον κυβερνοχώρο και την ανάδειξη πιθανών αδύναμων σημείων.

Οι υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων (DPO)  πρέπει να προβαίνουν σε  εκτιμήσεις κινδύνου όταν παρέχουν εργασίες σε τρίτους προμηθευτές, να διαθέτουν στρατηγική μετριασμού του και σχέδιο αντιμετώπισης περιστατικών στον κυβερνοχώρο  σε περίπτωση   που συμβεί παραβίαση .

Τι είναι η κυβερνοασφάλεια;

Η κυβερνοασφάλεια αναφέρεται στην πολιτική προστασίας τομέων και περιουσιακών στοιχείων μιάς επιχείρησης.

Περιλαμβάνει τις τεχνολογίες, τις διαδικασίες και τις πρακτικές που έχουν σχεδιαστεί για την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας και των δεδομένων πελατών. Συμπεριλαμβάνονται επίσης και άλλες ευαίσθητες πληροφορίες ενός οργανισμού από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση εγκληματιών του κυβερνοχώρου.

Η συχνότητα και η σοβαρότητα του κυβερνοεγκλήματος αυξάνεται Υπάρχει σημαντική ανάγκη για βελτιωμένη  διαχείριση κινδύνων στον κυβερνοχώρο  ως μέρος του εταιρικού προφίλ κάθε οργανισμού.

Ανεξάρτητα από την ευπάθεια του οργανισμού σας σε κινδύνους, πρέπει να συμπεριλάβετε τον προγραμματισμό της κυβερνοασφάλειας ως μέρος της διαδικασίας διαχείρισης επιχειρηματικού κινδύνου και των συνηθισμένων επιχειρηματικών λειτουργιών. Το  Cybersecurity Risk Είναι ένας από τους κορυφαίους κινδύνους για κάθε επιχείρηση.

Starter

Μάθετε πως θα μεταβείτε στον Ψηφιακό Μετασχηματισμό της επιχείρησης σας

Το instech βοηθά επαγγελματίες, ηγέτες ΜμΕ και Startupers να αξιοποιήσουν στο έπακρο τις επιχειρηματικές ευκαιρίες στην ΕΕ.

Είναι ένα οικοσύστημα Κοινωνικού Σκοπού, για όλες τις επιχειρηματικές ανάγκες των ΜμΕ.

Παρέχει ΔΩΡΕΑΝ γνώση & υποστήριξη σχετικά με την πρόσβαση σε πληροφορίες αγοράς, την υπέρβαση νομικών εμποδίων και τον εντοπισμό πιθανών επιχειρηματικών εταίρων.

Το Πρόγραμμα εκκίνησης Starter, του insTech – Academy, είναι ο εξελιγμένος επιχειρηματικός επιταχυντής, ενός πρωτοποριακού οικοσυστήματος...

Ποια είναι η επιχειρηματική σημασία των κυβερνοεπιθέσεων;

Σαφέστατα οι γενικοί έλεγχοι ασφάλειας IT είναι χρήσιμοι. Είναι όμως ανεπαρκείς για την παροχή προστασίας από περίπλοκες επιθέσεις στον κυβερνοχώρο και ανεπαρκείς στην διαμόρφωση πολιτικών ασφαλείας .

Η τρομακτική ανάπτυξη της τεχνολογίας, IoT και AI, επιτρέπει την μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στις πληροφορίες της επιχείρησης σας. Τα τρίτα μέρη ολοένα και περισσότερο έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες μέσω της αλυσίδας εφοδιασμού, των πελατών και άλλων τρίτων και τέταρτων παρόχων . Ο κίνδυνος του Cybersecurity risk επιδεινώνεται από το γεγονός ότι οι οργανισμοί αποθηκεύουν ολοένα και περισσότερο  μεγάλο όγκο πληροφοριών Προσωπικής ταυτοποίησης (PII)  σε  εξωτερικούς παρόχους cloud,  που πρέπει να  διαμορφωθούν σωστά προκειμένου να προστατεύονται επαρκώς τα δεδομένα.  

Ένας άλλος παράγοντας που πρέπει να ληφθεί υπόψη είναι ο αυξανόμενος αριθμός συσκευών που είναι πάντα συνδεδεμένες στην ανταλλαγή δεδομένων. Καθώς ο οργανισμός σας παγκοσμιοποιείται και η διασύνδεση στον ιστό των εργαζομένων, των πελατών και  των τρίτων προμηθευτών  αναπτύσσεται γεωμετρικά, τόσο αυξάνονται οι προσδοκίες για άμεση πρόσβαση στις πληροφορίες. Οι νεότερες γενιές αναμένουν άμεση πρόσβαση σε πραγματικό χρόνο σε δεδομένα από οπουδήποτε, αυξάνοντας εκθετικά την επιφάνεια επίθεσης για κακόβουλο λογισμικό, ευπάθειες και όλα τα άλλα exploits.

Οι απρόβλεπτες απειλές στον κυβερνοχώρο μπορεί να προέρχονται από εχθρικές ξένες δυνάμεις, ανταγωνιστές, οργανωμένους χάκερ, μυστικούς χρήστες, κακή διαμόρφωση πολιτικής, εσωτερικά από κακή εκπαίδευση του προσωπικού και τρίτους προμηθευτές σας. Οι πολιτικές ασφάλειας στον κυβερνοχώρο γίνονται όλο και πιο περίπλοκες. Οι εντολές και τα  ρυθμιστικά πρότυπα  σχετικά με την αποκάλυψη  περιστατικών κυβερνοασφάλειας  και  παραβιάσεων δεδομένων  συνεχίζουν να αυξάνονται. Αυτό οδηγεί τις επιχειρήσεις στην υιοθέτηση λογισμικού για τη  διαχείριση τρίτων προμηθευτών τους  και τη  συνεχή παρακολούθηση για παραβιάσεις δεδομένων.

"Η σημασία του εντοπισμού, της αντιμετώπισης και της επικοινωνίας μιας πιθανής παραβίασης υπερτερεί της προληπτικής αξίας των παραδοσιακών, κυκλικών ελέγχων ασφάλειας πληροφορικής."

Οι παραβιάσεις δεδομένων  έχουν τεράστιο, αρνητικό επιχειρηματικό αντίκτυπο και συχνά προκύπτουν από  ανεπαρκώς προστατευμένα δεδομένα .

Η εξωτερική παρακολούθηση μέσω αξιολογήσεων κινδύνου ο οποίος προέρχεται από  τρίτους  και  τέταρτους  προμηθευτές, αποτελεί μέρος κάθε καλής στρατηγικής διαχείρισης κινδύνου.

Χωρίς ολοκληρωμένη διαχείριση ασφάλειας πληροφορικής, ο οργανισμός σας αντιμετωπίζει  οικονομικό, νομικό κίνδυνο και κίνδυνο απώλειας φήμης.

Ποιοι είναι οι βασικοί κίνδυνοι και απειλές στον κυβερνοχώρο;

Η κυβερνοασφάλεια σχετίζεται με όλα τα συστήματα που υποστηρίζουν τις επιχειρηματικές λειτουργίες και τους στόχους ενός οργανισμού, καθώς και τη συμμόρφωση με κανονισμούς και νόμους (GDPR).

Ένας οργανισμός συνήθως σχεδιάζει και εφαρμόζει ελέγχους κυβερνοασφάλειας σε όλη την οντότητα για να προστατεύει την ακεραιότητα, την εμπιστευτικότητα και τη διαθεσιμότητα των στοιχείων ενεργητικού.

Οι κυβερνοεπιθέσεις διαπράττονται για διάφορους λόγους, όπως χρηματοοικονομική απάτη, κλοπή πληροφοριών, ενέργειες ακτιβιστών, άρνηση παροχής υπηρεσιών, διαταραχή ζωτικής σημασίας υποδομών και ζωτικών υπηρεσιών της κυβέρνησης ή ενός οργανισμού.

Οι έξι συνήθεις τύποι κινδύνων για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο:

 • εθνικά κράτη
 • Κυβερνοεγκληματίες
 • Χακτιβιστές
 • Insiders και πάροχοι υπηρεσιών
 • Προγραμματιστές υποβαθμισμένων προϊόντων και υπηρεσιών
 • Κακή διαμόρφωση των υπηρεσιών cloud,  όπως οι  κάδοι ανακύκλωσης

Για να κατανοήσετε το προφίλ κινδύνου του οργανισμού σας  στον κυβερνοχώρο , πρέπει να προσδιορίσετε ποιες πληροφορίες θα ήταν πολύτιμες για τους επιτιθέμενους ή θα προκαλούσαν σημαντική αναστάτωση εάν δεν είναι διαθέσιμες ή είναι κατεστραμμένες στον οργανισμό σας.

Είναι ολοένα και πιο σημαντικό να προσδιορίσετε ποιες πληροφορίες μπορεί να προκαλέσουν οικονομική ζημιά, ή ζημιά στη φήμη του οργανισμού σας, εάν επρόκειτο να αποκτηθούν ή να δημοσιοποιηθούν. Σκεφτείτε πληροφορίες  προσωπικής ταυτοποίησης (PII),  όπως  ονόματα,  αριθμούς κοινωνικής ασφάλισης, τραπεζικούς λογαριασμούς  και  βιομετρικά αρχεία.

Πρέπει να λάβετε υπόψη τα ακόλουθα ως πιθανούς στόχους για εγκληματίες στον κυβερνοχώρο:

 • Στοιχεία πελάτη
 • Στοιχεία εργαζομένων
 • Πνευματική ιδιοκτησία
 • Τρίτοι  και  τέταρτοι συνεργαζόμενοι
 • Ποιότητα και ασφάλεια προϊόντων
 • Όροι συμβολαίου και τιμολόγηση
 • Στρατηγικό σχεδιασμό
 • Οικονομικά στοιχεία

Προγραμματίστε μια ΔΩΡΕΑΝ Συνάντηση One-on-One

Στείλτε το τηλέφωνο σας, για να επικοινωνήσουμε εμείς μαζί σας

Ποιος πρέπει να είναι ιδιοκτήτης του κινδύνου κυβερνοασφάλειας στον οργανισμό μου;

Η διαχείριση κινδύνων στον κυβερνοχώρο (Cybersecurity risk) καθορίζεται γενικά από την ηγεσία, συμπεριλαμβανομένου συχνά του διοικητικού συμβουλίου ενός οργανισμού στις διαδικασίες σχεδιασμού. Οι καλύτεροι στην κατηγορία οργανισμοί θα έχουν επίσης έναν Chief Information Security Officer (CISO) και έναν DPO όπως ορίζει η ΑΠΔΠΧ εσωτερικά ή συνεργαζόμενο. Αυτός θα είναι άμεσα υπεύθυνος ή θα προτείνει λύσεις για τη δημιουργία και τη διατήρηση του επιχειρηματικού οράματος, της στρατηγικής και του προγράμματος για να διασφαλιστεί ότι τα περιουσιακά στοιχεία πληροφοριών και τα δεδομένα πελατών προστατεύονται επαρκώς.

Οι κοινές δραστηριότητες άμυνας στον κυβερνοχώρο που θα εστιάζει ο υπεύθυνος περιλαμβάνουν:

 • Διαχείριση διαδικασιών ασφάλειας, εκπαίδευσης και δοκιμών
 • Διατήρηση ασφαλών διαμορφώσεων συσκευών, ενημερωμένου λογισμικού και ενημερώσεων κώδικα ευπάθειας
 • Ανάπτυξη συστημάτων ανίχνευσης εισβολής και δοκιμές διείσδυσης
 • Διαμόρφωση ασφαλών δικτύων που μπορούν να διαχειρίζονται και να προστατεύουν επιχειρηματικά δίκτυα
 • Ανάπτυξη προγραμμάτων προστασίας δεδομένων και πρόληψης απωλειών και παρακολούθηση
 • Περιορισμός πρόσβασης στο λιγότερο απαιτούμενο χρόνο
 • Κρυπτογράφηση δεδομένων όπου χρειάζεται
 • Σωστή διαμόρφωση των υπηρεσιών cloud
 • Εφαρμογή διαχείρισης ευπάθειας με εσωτερικές σαρώσεις και σαρώσεις τρίτων
 • Πρόσληψη και διατήρηση επαγγελματιών στον τομέα της κυβερνοασφάλειας

Όταν ένας οργανισμός δεν έχει την κλίμακα να υποστηρίξει έναν CISO ή έναν DPO ή άλλον επαγγελματία στον τομέα της κυβερνοασφάλειας, η ηγεσία και τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου με εμπειρία στον κίνδυνο κυβερνοασφάλειας είναι εξαιρετικά πολύτιμα.

Τούτου λεχθέντος, είναι σημαντικό για όλα τα επίπεδα ενός οργανισμού να κατανοήσουν τον ρόλο τους στη διαχείριση του κινδύνου στον κυβερνοχώρο. Τα τρωτά σημεία μπορεί να προέρχονται από οποιονδήποτε εργαζόμενο και είναι θεμελιώδες για την ασφάλεια πληροφορικής της επιχείρησης σας να τους εκπαιδεύετε συνεχώς για το πώς ν' αποφεύγουν κοινές παγίδες ασφαλείας που μπορούν να οδηγήσουν σε  παραβιάσεις δεδομένων ή άλλα περιστατικά στον κυβερνοχώρο.

Προκειμένου να μετριαστεί ο κίνδυνος στον κυβερνοχώρο (Cybersecurity risk), χρειάζεστε τη βοήθεια κάθε τμήματος και κάθε υπαλλήλου.

Εάν αποτύχετε να λάβετε τις σωστές προφυλάξεις, τα δεδομένα της εταιρείας σας και, κυρίως, των πελατών σας ενδέχεται να αποτελούν κίνδυνο. Πρέπει να είστε σε θέση να  ελέγχετε τον κίνδυνο τρίτου προμηθευτή  και να  παρακολουθείτε την επιχείρησή σας για πιθανές παραβιάσεις δεδομένων και διαπιστευτήρια που διέρρευσαν συνεχώς .

"Η διαχείριση κινδύνων στον κυβερνοχώρο είναι μια μακρά και συνεχής διαδικασία. Ο οργανισμός σας δεν θα μπορεί ποτέ να είναι ολοκληρωτικά ασφαλής. Οι επιθέσεις στον κυβερνοχώρο μπορεί να προέρχονται από οποιοδήποτε επίπεδο του οργανισμού σας, επομένως είναι σημαντικό να μην μεταδώσετε τις ευθύνες στο IT και να το ξεχάσετε."

Εγγραφείτε για να λαμβάνετε με e-mail
τα τελευταία νέα, σχετικά με το insTech

Θα σας στείλουμε Newsletter όταν δημοσιεύονται νέα άρθρα σχετικά με αυτό το θέμα.
by:

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *