Η τελευταία επανάληψη του ISO 27001 εισήγαγε την έννοια των ιδιοκτητών κινδύνου εκτός από τους κατόχους περιουσιακών...
Το ISO 27001 είναι το διεθνές πρότυπο για συστήματα διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών (ISMS). Σε αυτές τις...
Η δέσμευση και η ηγεσία που επιδεικνύει η διοίκηση είναι ένας κρίσιμος παράγοντας επιτυχίας στην...
Το Πρότυπο Ασφάλειας Δεδομένων Βιομηχανίας Καρτών Πληρωμής (PCI DSS) απαιτείται από τη σύμβαση για όσους...
Η επένδυση για την κάλυψη ασφάλειας δικτύου είναι σημαντική για τις περισσότερες εταιρείες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων...
Κάθε εταιρεία, ανεξαρτήτως μεγέθους, αντιμετωπίζει κινδύνους που προέρχονται από τον κυβερνοχώρο. Αλλά όσο μεγαλύτερη είναι, ...
Οι ηλεκτρονικοί και διαδικτυακοί κίνδυνοι (cyber risk) αποτελούν καθημερινή πραγματικότητα στον κόσμο των πληροφοριών και...
Ο κίνδυνος κυβερνοασφάλειας ( cybersecurity risk ) είναι η πιθανότητα έκθεσης ή απώλειας που προκύπτει...
Η τεχνολογία συνεχίζει να αναπτύσσεται με εκπληκτικούς και μερικές φορές ανησυχητικούς τρόπους. Σήμερα, οι προσωπικές...
Ο Κανονισμός 2016/679 έχει σκοπό να προστατεύσει τα φυσικά πρόσωπα έναντι της επεξεργασίας των προσωπικών...
Η προστασία δεδομένων (data protection) είναι η διαδικασία αποτροπής της παραποίησης, της παραβίασης ή της...
Οι περισσότεροι σύγχρονοι οργανισμοί, χρησιμοποιούν και θα συνεχίσουν περισσότερο να χρησιμοποιούν τα συστήματα υπολογιστών τους...