Η τελευταία επανάληψη του ISO 27001 εισήγαγε την έννοια των ιδιοκτητών κινδύνου εκτός από τους κατόχους περιουσιακών...
Το ISO 27001 είναι το διεθνές πρότυπο για συστήματα διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών (ISMS). Σε αυτές τις...
Η δέσμευση και η ηγεσία που επιδεικνύει η διοίκηση είναι ένας κρίσιμος παράγοντας επιτυχίας στην...
Το Πρότυπο Ασφάλειας Δεδομένων Βιομηχανίας Καρτών Πληρωμής (PCI DSS) απαιτείται από τη σύμβαση για όσους...
Οι ηλεκτρονικοί και διαδικτυακοί κίνδυνοι (cyber risk) αποτελούν καθημερινή πραγματικότητα στον κόσμο των πληροφοριών και...
Ο Κανονισμός 2016/679 έχει σκοπό να προστατεύσει τα φυσικά πρόσωπα έναντι της επεξεργασίας των προσωπικών...
Η προστασία δεδομένων (data protection) είναι η διαδικασία αποτροπής της παραποίησης, της παραβίασης ή της...
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ: Ενημερώστε το ανθρώπινο δυναμικό του οργανισμού σας για τις επερχόμενες μεταβολές, υπογραμμίζοντας...
Οι κώδικες δεοντολογίας προβλέπονται στο άρθρο 40 ΓΚΠΔ και αποσκοπούν στο να διευκολύνεται η ουσιαστική εφαρμογή του...
Η Νέα κανονικότητα για τις ΜμΕ μαζί με τον Επιχειρηματικό και τον Ψηφιακό μετασχηματισμό επαναφέρει...
Προστατέψτε τα δεδομένα σας (data security),  που είναι ευάλωτα σε κυβερνοεπιθέσεις (cyberattacts) αλλά και σε...
Η συλλογή αρχείων καταγραφής είναι απαραίτητη για την κατανόηση του τρόπου με τον οποίο χρησιμοποιούνται...