Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας.
Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα για να ρωτήσετε σχετικά με το έργο μας στο insTech.

Πληροφορίες & Προσωπικά δεδομένα.

1. Η εταιρεία Κοινωνικού σκοπού με την επωνυμία "insTech" δεν είναι εκπαιδευτικός οργανισμός και δεν παρέχει οποιοδήποτε τίτλο ή πιστοποιητικό σπουδών.

2. Το "insTech" σας ενημερώνει ότι το ίδιο ή και τρίτοι κατ’ εντολή και για λογαριασμό του θα επεξεργασθούν, κατά την έννοια του ν. 2472/1997, τα προσωπικά δεδομένα της παρούσας Φόρμας καθώς και τυχόν λοιπά προσωπικά δεδομένα που θα συλλεγούν με τη συνδρομή σας, με σκοπό τη συλλογή και επεξεργασία των φορμών συμμετοχής στην εκδήλωση για την οποία εκδηλώνετε ενδιαφέρον, την ανάδειξη των συμμετεχόντων σε Σεμινέρια - Events - Workshop κλπ, τη διενέργεια όλων των αναγκαίων ενεργειών στο πλαίσιο της συμμετοχής σας και τη διενέργεια ερευνών αξιολόγησης.

3. Σε περίπτωση που έχετε συγκατατεθεί για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για τη λήψη μηνυμάτων ενημερωτικού χαρακτήρα σχετικά με πρωτοβουλίες, διαγωνισμούς, εκδηλώσεις κτλ του "insTech" , σκοπός της επεξεργασίας είναι η αποστολή των εν λόγω μηνυμάτων προς εσάς.

4.  Το εκπαιδευτικό περιεχόμενο το οποίο παράγεται στις εκδηλώσεις που φιλοξενούνται στον Κόμβο Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας "insTech" παρέχεται με άδεια εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά. Η άδεια χρήσης οποιουδήποτε άλλου υλικού προστατευόμενου από το Ν.2121/93 ή άλλο σχετικό νόμο και το οποίο έχει προσδιοριστεί ως Πνευματική Ιδιοκτησία τρίτου προσώπου δεν καλύπτεται από την ανωτέρω άδεια χρήσης.

5. Για τυχόν άσκηση των δικαιωμάτων σας που απορρέουν κυρίως από τα άρθρα 12 και 13 Ν. 2472/1997 (δικαιώματα πρόσβασης και αντίρρησης για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αντίστοιχα), μπορείτε να επικοινωνείτε με τo "insTech" στην ακόλουθη διεύθυνση: «Στρατηγού Καλλάρη 37, 10445 Αθήνα, τηλ. 210 8547220.

Ενημερωθείτε σχετικά με τις ευκαιρίες καριέρας !!!