ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 

Κεφάλαιο 1ο

 

H εταιρεία Κωνσταντίνος Πατεράκης  & Κωνσταντίνος Πατεράκης & ΣΙΑ ΕΕ με τον διακριτικό τίτλο insTech, προσαρμόστηκαν στον κανονισμό της ΕΕ για τα προσωπικά δεδομένα

Κατά την άσκηση της δραστηριότητάς μας συνεργαζόμαστε με επαγγελματίες, επιχειρήσεις και εκπαιδευτικά ιδρύματα για την παροχή δωρεάν πόρων αλλά και one-to-one συνεργασιών για την παροχή προιόντων και υπηρεσιών. Επίσης συνεργαζόμαστε και με λοιπούς ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές και με ασφαλιστικές εταιρείες, οι οποίες   ασφαλίζουν  τους κινδύνους που ζητούν οι προς ασφάλιση πελάτες / καταναλωτές καθώς και ασχολούμαστε  στην περίπτωση επέλευσης του κινδύνου προς τον σκοπό της ασφαλιστικής αποζημίωσης  καθώς και  με  προμηθευτές, Τράπεζες και γενικά δημόσιες Αρχές στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό.

 

Κεφάλαιο 2ο Ορισμοί

 

Για τους σκοπούς της πολιτικής απορρήτου της παρούσας ιστοσελίδας και σύμφωνα με το Ν. 2472/1997 νοούνται ως:

 

1) «Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα» είναι κάθε πληροφορία που αναφέρεται συλλέγεται και καταγράφεται σε μορφή που μας επιτρέπει να ταυτοποιούμε προσωπικά, είτε άμεσα είτε έμμεσα το υποκείμενο των δεδομένων.

2) «Ευαίσθητα δεδομένα» είναι τα δεδομένα που αφορούν στη φυλετική ή εθνική προέλευση, στα πολιτικά φρονήματα, στις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, στη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, στην υγεία, στην κοινωνική πρόνοια και στην ερωτική ζωή, στα σχετικά με ποινικές διώξεις ή καταδίκες, καθώς και στη συμμετοχή σε συναφείς με τα ανωτέρω ενώσεις προσώπων.

3) «Υποκείμενο των δεδομένων» είναι το φυσικό πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα, και του οποίου η ταυτότητα είναι γνωστή ή μπορεί να εξακριβωθεί, δηλαδή μπορεί να προσδιορισθεί αμέσως ή εμμέσως, ιδίως βάσει αριθμού ταυτότητας ή βάσει ενός η περισσότερων συγκεκριμένων στοιχείων που χαρακτηρίζουν την υπόστασή του από άποψη φυσική, βιολογική, ψυχική, οικονομική, πολιτιστική, πολιτική ή κοινωνική.

4) «Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» («επεξεργασία») είναι κάθε εργασία ή σειρά εργασιών που πραγματοποιείται, από το Δημόσιο ή από νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου ή ένωση προσώπων ή φυσικό πρόσωπο με ή χωρίς τη βοήθεια αυτοματοποιημένων μεθόδων και εφαρμόζονται σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η

 

διατήρηση ή αποθήκευση, η τροποποίηση, η εξαγωγή, η χρήση, η διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλης μορφής διάθεση, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, η διασύνδεση, η δέσμευση (κλείδωμα), η διαγραφή, η καταστροφή.

5) «Αρχείο δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» είναι κάθε διαρθρωμένο σύνολο δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία είναι προσιτά με γνώμονα συγκεκριμένα κριτήρια.

6) «Υπεύθυνος επεξεργασίας» είναι οποιοσδήποτε καθορίζει τον σκοπό και τον τρόπο επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή ή υπηρεσία ή οποιοσδήποτε άλλος οργανισμός. Όταν ο σκοπός και ο τρόπος της επεξεργασίας καθορίζονται με διατάξεις νόμου ή κανονιστικές διατάξεις εθνικού ή κοινοτικού δικαίου, ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή τα ειδικά κριτήρια βάσει των οποίων γίνεται η επιλογή του καθορίζονται αντίστοιχα από το εθνικό ή το κοινοτικό δίκαιο.

7) «Τρίτος» είναι κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή ή υπηρεσία, ή οποιοσδήποτε άλλος οργανισμός, εκτός από το υποκείμενο των δεδομένων, τον υπεύθυνο επεξεργασίας και τα πρόσωπα που είναι εξουσιοδοτημένα να επεξεργάζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, εφόσον ενεργούν υπό την άμεση εποπτεία ή για λογαριασμό του υπεύθυνου επεξεργασίας.

8) «Συγκατάθεση» του υποκειμένου των δεδομένων είναι κάθε ελεύθερη, ρητή και ειδική δήλωση βουλήσεως, που εκφράζεται με τρόπο σαφή, και με πλήρη επίγνωση, και με την οποία, το υποκείμενο των δεδομένων, αφού προηγουμένως ενημερωθεί, δέχεται να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν. Η ενημέρωση αυτή περιλαμβάνει πληροφόρηση τουλάχιστον για τον σκοπό της επεξεργασίας, τα δεδομένα ή τις κατηγορίες δεδομένων που αφορά η επεξεργασία, τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και το όνομα, την επωνυμία και τη διεύθυνση του υπεύθυνου επεξεργασίας και του τυχόν εκπροσώπου του. Η συγκατάθεση μπορεί να ανακληθεί οποτεδήποτε, χωρίς αναδρομικό αποτέλεσμα.

9) «Αρχή» είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που θεσπίζεται στο κεφάλαιο Δ΄ του Ν. 2472/1997, εδρεύει στην Αθήνα, οδός Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23 και εκπροσωπείται νόμιμα.

 

 

Κεφάλαιο 3ο Δέσμευση για την προστασία της προσωπικής διασφάλισης

 

Η insTech δια της ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ως νόμιμου αντιπροσώπου της στην Ελλάδα, δεσμεύεται να προστατεύει το απόρρητο των προσώπων με τα οποία συναλλάσετε  στα πλαίσια της δραστηριότητάς της. Η απόλυτη ικανοποίηση και η εμπιστοσύνη σας στην insTech είναι απολύτως απαραίτητα για εμάς. Προτεραιότητά μας είναι να σας προσφέρουμε εξαιρετικές υπηρεσίες σύμφωνα με τις ανάγκες και τις επιθυμίες σας. Γι' αυτό, ως μέρος της δέσμευσής μας να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες σας, έχουμε δημιουργήσει μια πολιτική προστασίας της ιδιωτικής ζωής των πελατών μας σύμφωνα με το νέο Ευρωπαϊκό Κανονισμό GDPR. Αυτή η Πολιτική Απορρήτου επισημοποιεί τις δεσμεύσεις μας προς εσάς και περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο η insTech χρησιμοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα.

Να επισημανθεί και προβληθεί μετ΄ επιτάσεως, από την αρχή,  ότι το λειτούργημα του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή, που ασκεί η ανωτέρω εταιρία,  καλύπτεται από αυστηρή υποχρέωση ΕΧΕΜΥΘΕΙΑΣ και ειδικότερα:

Στο άρθρο  371 Ποινικού Κώδικα προβλέπεται ως ποινικό αδίκημα η «παραβίαση επαγγελματικής εχεμύθειας» με την απειλή  χρηματικής ποινής και ποινής φυλάκισης.

 

 

 

Κεφάλαιο 4ο Συμφωνία για την συλλογή των προσωπικών δεδομένων

 

Πριν μας παράσχετε αυτές τις πληροφορίες, σας συνιστούμε να διαβάσετε αυτό το έγγραφο που περιγράφει την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων των πελατών μας. Αυτός ο Χάρτης προστασίας προσωπικών δεδομένων αποτελεί μέρος των όρων και προϋποθέσεων που διέπουν τις υπηρεσίες μας. Με την αποδοχή αυτών των όρων και προϋποθέσεων, αποδέχεστε ρητά τις διατάξεις αυτής της Πολιτικής Απορρήτου.

 

Οι παρακάτω αρχές ισχύουν όταν χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας:

 

4.1 Διαφάνεια: Όταν συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, θα σας κοινοποιήσουμε όλες τις πληροφορίες και θα σας ενημερώσουμε για το σκοπό και τους παραλήπτες των δεδομένων.

 

4.2 Νομιμότητα: Θα συλλέγουμε και θα επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο για τους σκοπούς που περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου.

 

4.3 Συνάφεια και ακρίβεια: Θα συλλέξουμε μόνο τα προσωπικά δεδομένα που είναι απαραίτητα για την επεξεργασία δεδομένων. Θα λάβουμε όλα τα εύλογα μέτρα για να διασφαλίσουμε ότι τα προσωπικά δεδομένα που διατηρούμε είναι ακριβή και ενημερωμένα.

 

4.5 Αποθήκευση: Θα διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για την περίοδο που απαιτείται για την επεξεργασία τους σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου.

 

4.6 Πρόσβαση, διόρθωση, αντίθεση: Μπορείτε να έχετε πρόσβαση, να τροποποιήσετε, να διορθώσετε ή να διαγράψετε τα προσωπικά σας δεδομένα. Μπορεί επίσης να αντιταχθείτε στη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων, ιδίως για να αποφύγετε τη λήψη πληροφοριών πωλήσεων και μάρκετινγκ. Τα στοιχεία του τμήματος που θα επικοινωνήσουν σε αυτό το θέμα παρουσιάζονται παρακάτω στη ρήτρα "Πρόσβαση και τροποποίηση". Εναλλακτικά, κατά την ολοκλήρωση της αίτησης σας, μπορείτε να δηλώσετε και να συμπληρώσετε με σαφήνεια ότι δεν θέλετε να λαμβάνετε πληροφορίες μάρκετινγκ.

Εμπιστευτικότητα και ασφάλεια: Θα εξασφαλίσουμε τη λήψη εύλογων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων από αλλοίωση ή τυχαία ή παράνομη απώλεια ή μη εξουσιοδοτημένη χρήση, αποκάλυψη ή πρόσβαση.

 

4.7 Κοινή χρήση και διεθνής μεταφορά: Μπορούμε να μοιραζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα εντός της insTech ή με τρίτους (όπως εμπορικούς εταίρους ή / και παρόχους υπηρεσιών) για τους σκοπούς που καθορίζονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου. Θα λάβουμε τα κατάλληλα μέτρα για να διασφαλίσουμε την ασφάλεια όταν μοιράζουμε ή μεταφέρουμε τέτοια δεδομένα. Για οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με τις αρχές μας, επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων, των οποίων τα στοιχεία εμφανίζονται στη ρήτρα "Πρόσβαση και τροποποίηση".

 

 

 

 

 

Κεφάλαιο 5ο Συλλογή και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

 

5.1 Πεδίο εφαρμογής: Οι «Προσωπικές Πληροφορίες» είναι πληροφορίες που προσδιορίζουν την ταυτότητά σας και σχετίζονται με εσάς ή με άλλα πρόσωπα (όπως πρόσωπα  εξαρτώμενα  από  εσάς). Αυτή  η  Πολιτική  Προστασίας  Απορρήτου περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο διαχειριζόμαστε Προσωπικές Πληροφορίες που συλλέγουμε από:

 

5.2 Η Πολιτική Απορρήτου ισχύει: -Για όλες τις επεξεργασίες δεδομένων που εφαρμόζονται στην insTech.

-Σε όλους τους ιστότοπους μας, συμπεριλαμβανομένων:

της ιστοσελίδας www.instech.gr, αλλά και σε άλλους ιστότοπους που διαθέτουμε

τις εφαρμογές τρίτων που χρησιμοποιούμε, όπως Google Analytics, Mailchimp, office 365 κλπ.

Αν και οι πολιτικές προστασίας της ιδιωτικής ζωής των πελατών μας δεν μπορούν να επιβληθούν σε εξωτερικές εφαρμογές ή συνεργάτες, συνεργαζόμαστε για να προωθήσουμε τις αρχές μας που ορίζονται στον παρόντα Χάρτη, ώστε οι εταίροι μας να συμμορφώνονται με τους ισχύοντες νόμους σε σχέση με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

-τις εφαρμογές λογισμικού που είναι διαθέσιμες εκ μέρους μας για χρήση μέσω Η/Υ και εξαρτημάτων  κινητής  τηλεφωνίας,

- τις κοινωνικής δικτύωσης σελίδες μας, συμπεριλαμβανομένων όσων είναι συνδεδεμένων  στο    Social @ insTech άλλα εργαλεία και εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης («το Περιεχόμενο Μέσων  Κοινωνικής  Δικτύωσης») συλλογικά  αναφερόμενα – συμπεριλαμβανομένων της Ιστοσελίδας, των Apps και του Περιεχομένου Μέσων  Κοινωνικής  Δικτύωσης- εφεξής ως «Οι Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες της insTech»,

- την ανατροφοδότηση ή τα σχόλια επισκεπτών σχετικά με τις υπηρεσίες μας ή την εμπειρία των υπηρεσιών και των προϊόντων μας,

-άλλων πηγών όπως συμπληρώνοντας την αίτηση ασφάλισης σας ή μεταβολής των στοιχείων σας ή του κινδύνου, με τα στοιχεία απαιτεί η εκάστοτε συνεργαζόμενη εταιρεία και ο χρόνος διατήρησης τους αναφέρεται πιο κάτω (διατήρηση προσωπικών δεδομένων)

συμπληρώνοντας την αίτηση σας για εξεύρεση προσφοράς βάσει των αναγκών σας

-οι δηλώσεις αναγγελίας ζημιών,

-οι τηλεφωνικές επικοινωνίες, μέσω φαξ ή άλλων μέσων,

-τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομίου  ,

-η επικοινωνία μέσω SMS, Messenger, Viber, Whats app κλπ,

-κατά την διαδικασία, έρευνας, ολοκλήρωσης έρευνας ή συμμετοχής σε διαγωνισμό ή προώθηση μέσω τηλεφώνου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κοινωνικών μέσων, ηλεκτρονικής συνομιλίας, φαξ ή άλλων μέσων,

-οποιαδήποτε άλλη επικοινωνία με εμάς, καθώς και μέσω άλλων τρίτων στον βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία και ειδικά τον Νόμο 2472/1997 περί Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων.

Εντούτοις, τα δεδομένα αυτά δεν είναι «ευαίσθητα» (άρθρο 2 περ. β Ν. 2472/1997), εφόσον δεν αφορούν τη φυλετική ή εθνική προέλευση, τα πολιτικά φρονήματα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, τη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, την υγεία, την κοινωνική πρόνοια και την ερωτική ζωή, ποινικές διώξεις ή καταδίκες, καθώς και τη συμμετοχή σε συναφείς με τα ανωτέρω ενώσεις προσώπων.

Επιπλέον, άλλες πληροφορίες μπορούν να θεωρηθούν ευαίσθητες, όπως ο αριθμός της πιστωτικής σας κάρτας, η υγεία σας, οι δραστηριότητες αναψυχής, οι προσωπικές σας δραστηριότητες, τα χόμπι και εάν είστε καπνιστής ή όχι.

Μπορεί να είμαστε υποχρεωμένοι να συλλέγουμε αυτές τις πληροφορίες προκειμένου να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις σας ή να σας προσφέρουμε μια κατάλληλη υπηρεσία σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Στην περίπτωση αυτή, ενδέχεται να απαιτείται προηγούμενη συναίνεσή σας όσον αφορά τη συλλογή ευαίσθητων πληροφοριών.

 

5.3 Συμμετοχή του στη λίστα των ενημερωτικών δελτίων (Newsletter):

Σε περίπτωση που οι χρήστες/επισκέπτες επιλέξουν να ενταχθούν στη λίστα αποστολής των ενημερωτικών δελτίων (Newsletter), το όνομα και η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους προωθούνται στην πλατφόρμα email του Mailchimp που αποτελεί το συνεργαζόμενο φορέα της επιχείρησης σε επίπεδο παροχής υπηρεσιών μάρκετινγκ ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και αποτελεί τον εκτελών την επεξεργασία. Τα στοιχεία που δίδονται από τους χρήστες/επισκέπτες δεν αποθηκεύονται στη βάση δεδομένων της insTech, αλλά στη Διαδικτυακή Πλατφόρμα της συνεργαζόμενης επιχείρησης. Τα Προσωπικά σας Δεδομένα είναι ορατά στον «Επεξεργαστή» της insTech, στον Υπεύθυνο Επεξεργασίας καθώς και σε Τρίτα Πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για την ομαλή λειτουργία της Πλατφόρμας του Mailchimp.

Τα στοιχεία αυτά παραμένουν στη βάση δεδομένων του Mailchimp για όσο συνεχίζει η επιχείρηση να είναι ενεργή και να κάνει χρήση της υπηρεσίας του Mailchimp. Για να ολοκληρωθεί η εγγραφή του κάθε χρήστη/επισκέπτη στη λίστα, γίνεται χρήση της υπηρεσίας double opt-in, εξασφαλίζοντας έτσι τη συγκατάθεσή του και αποτρέποντας την εγγραφή στη λίστα κάποιων ανθρώπων από τρίτους, χωρίς να το επιθυμούν. Στο τέλος της κάθε φόρμας εγγραφής του Mailchimp που υφίσταται μέσα στο Διαδικτυακό Τόπο, ζητείται η συγκατάθεση του χρήστη/επισκέπτη ότι δέχεται να παρέχει τα προσωπικά του δεδομένα και ότι έχει διαβάσει τους όρους χρήσης και την πολιτική απορρήτου της επιχείρησης.

Ο κάθε χρήστης/επισκέπτης έχει το δικαίωμα να ζητήσει τη διαγραφή του από τη λίστα μέσω του ειδικού συνδέσμου που υπάρχει στο τέλος κάθε δελτίου ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή ενημερωτικού e-mail που αποστέλλεται σε αυτόν από την επιχείρηση.

Η πλατφόρμα Mailchimp είναι πλήρως εναρμονισμένη με το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (General Data Protection Regulation) και στη συνέχεια παρατίθεται ο σύνδεσμος με την πολιτική που ακολουθεί και τους όρους χρήσης:

Privacy Policy: https://mailchimp.com/legal/privacy/

Terms of Use: https://mailchimp.com/legal/terms/

Εφόσον ενταχθεί ένας χρήστης/επισκέπτης στη λίστα των ενημερωτικών δελτίων της επιχείρησης, θα λαμβάνει ανά τακτά χρονικά διαστήματα e-mails τα οποία θα αφορούν τα νέα της επιχείρησης (άρθρα), την ενημέρωση για εκδηλώσεις, workshops ή/και ομιλίες που παρέχει η επιχείρηση, για οποιοδήποτε δωρεάν ή μη προϊόν/υπηρεσία που παρέχεται από την επιχείρηση, και πιθανόν για προώθηση κάποιων συνεργατών που σχετίζονται άμεσα με το αντικείμενο εργασιών της επιχείρησης.

 

5.4 Κατέβασμα (download) δωρεάν υλικού όπως EBooks, White Papers, Παρουσιάσεις, Σημειώσεις κ.ά:

Για να καταστεί εφικτό το κατέβασμα (download) οποιασδήποτε μορφής δωρεάν υλικού από το Διαδικτυακό Τόπο ακολουθείται η ίδια διαδικασία όπως αυτή έχει περιγραφή στο υποκεφάλαιο  5.3 Συμμετοχή του στη λίστα των ενημερωτικών δελτίων, με χρήση της πλατφόρμας Mailchimp. Στην περίπτωση αυτή, εκτός από το ονοματεπώνυμο και το email του χρήστη/επισκέπτη μπορεί να ζητηθούν στοιχεία όπως το website που μπορεί να διατηρεί ή/και το επάγγελμά του.

 

 

Κεφάλαιο 6ο - Υπεύθυνος Επικοινωνίας  της  Εταιρείας  μας σχετικά με ζητήματα Προσωπικών  Δεδομένων

 

Η εταιρεία insTech δεν υποχρεούται από το Γενικό Κανονισμό να έχει ένα πιστοποιημένο DPO (Data Protection Officer) και για το λόγο αυτό  Υπεύθυνος Προσωπικών Δεδομένων (άρθρο 2 περ. ζ Ν. 2472/1997, ΦΕΚ Α 50/10.04.1997) «δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα» των χρηστών (άρθρο 2 περ. α Ν. 2472/1997) με τη «συγκατάθεσή» τους (άρθρο 2 περ. ια Ν. 2472/1997)  είναι ο Πατεράκης Κωνσταντίνος

Αν έχετε οποιεσδήποτε απορίες σχετικά με τη διαχείριση των Προσωπικών Πληροφοριών σας μπορείτε να στείλετε e-mail στη διεύθυνση :

e-asfalia@benefitfs.gr ή να επικοινωνήσετε μαζί μας τηλεφωνικά στο 210 8547220

ή με fax στο 210 8314680.

 

Κεφάλαιο 7ο – Προσωπικές Πληροφορίες που συλλέγουμε.

 

7.1 Προσωπικές Πληροφορίες που συλλέγουμε:

Ανάλογα με το είδος της σχέσης σας με την Εταιρεία μας, οι Προσωπικές Πληροφορίες σας που συλλέγονται ενδέχεται να περιλαμβάνουν:

 

7.1.1 Γενικές πληροφορίες

Τόσο τα απλά προσωπικά δεδομένα (ήτοι  δεδομένα που αφορούν το ονοματεπώνυμο, ηλικία, οικογενειακή κατάσταση, Διεύθυνση κατοικίας, Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), Στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού, Διεύθυνση IP του ηλεκτρονικού υπολογιστή, αριθμοί τηλεφώνου/ φαξ,

Δεδομένα Πληρωμής π.χ. τραπεζικοί λογαριασμοί, χρεωστικές/ πιστωτικές και λοιπές τραπεζικές κάρτες, ΑΔΤ ή διαβατήριο, ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, μόρφωση, επάγγελμα, τόπο γέννησης,

Δεδομένα Ασφάλισης, δηλαδή δεδομένα απαραίτητα για τη σύναψη και διαχείριση της ασφαλιστικής σύμβασης, (σε σχέση με την οικονομική/ περιουσιακή κατάσταση, επενδυτικούς/ αποταμιευτικούς στόχους,

Δεδομένα υγείας, δεδομένα απαραίτητα για τη σύναψη και διαχείριση της ασφαλιστικής σύμβασης, (σε σχέση με την κατάσταση της υγείας του υποκειμένου των δεδομένων ).

Δεδομένα για οδηγική συμπεριφορά -driving history,  δεδομένα απαραίτητα για τη σύναψη και διαχείριση της ασφαλιστικής σύμβασης, (σε σχέση με την κατάσταση του οχήματος και της ικανότητας οδήγησης του υποκειμένου των δεδομένων ).

Δεδομένα Διακανονισμού: δεδομένα απαραίτητα για τη διαχείριση των απαιτήσεων από ασφάλιση που εμπεριέχονται στην αίτηση καταβολής [κατά περίπτωση] αποζημίωσης/ εξαγοράς/ καταβολής ασφαλίσματος ή σε συνοδευτικά αυτής έγγραφα/ δικαιολογητικά ή σχετίζονται με αυτήν  κλπ)

 

7.1.2 Άλλες ευαίσθητες πληροφορίες

Όσο και τα  ευαίσθητα (ήτοι δεδομένα  που αφορούν την φυλετική ή εθνική  προέλευση, πολιτικά φρονήματα, θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, υγεία (σωματική ή ψυχική συμπεριλαμβανομένης και της παροχής υπηρεσιών υγειονομικής φροντίδας),  κοινωνική πρόνοια,  ερωτική ζωή,  τα σχετικά με ποινικές  διώξεις ή καταδίκες, φυλετική ή εθνική προέλευση, βιομετρικά και γενετικά δεδομένα ή  δεδομένα που αφορούν  την σεξουαλική  ζωή του φυσικού προσώπου ή τον γενετήσιο προσανατολισμό του και γενικά   τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν την  υπόσταση του προσώπου από άποψη  φυσική,  βιολογική, ψυχική, οικονομική, πολιτιστική, πολιτική ή κοινωνική. Καθώς και το Ιατρικό ιστορικό (Διαγνώσεις, συνταγές, παραπομπές, παραπεμπτικά γνωματεύσεις, αποτελέσματα εργαστηριακών και απεικονιστικών εξετάσεων) κλπ.

Αλλά και τ ακόλουθα:

-Κάμερες CCTV οι οποίες έχουν δηλωθεί και είναι σύννομες με την ΑΠΠΔ και έχουν ενημερωθεί γι’ αυτές οι εργαζόμενοι

-Ηχογραφήσεις  τηλεφωνικών  συνομιλιών

-Ηχογραφήσεις  τηλεφωνικών  επικοινωνιών  προς  τους  αντιπροσώπους μας και τα τηλεφωνικά κέντρα.

 

7.2 Προτιμήσεις μάρκετινγκ και έρευνες ικανοποίησης πελατών

Ενδέχεται να μας ενημερώσετε σχετικά με τις προτιμήσεις σας για θέματα μάρκετινγκ, για συμμετοχή σας σε διαγωνισμούς ή κληρώσεις δώρων ή άλλες προωθήσεις προϊόντων ή να μας απαντήσετε σε προαιρετικές έρευνες που αξιολογούν την ικανοποίηση των πελατών μας.

 

7.3 Λογαριασμός Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης και πληροφορίες από τα Apps:

Ενδέχεται να λάβουμε ορισμένες Προσωπικές Πληροφορίες για εσάς όταν χρησιμοποιείτε τα Apps ή το περιεχόμενο των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης, συμπεριλαμβανομένου του ID του λογαριασμού κοινωνικής δικτύωσης και φωτογραφίας  προφίλ και άλλων Προσωπικών Πληροφοριών που μας έχετε παράσχει. Αν επιλέξετε να συνδέσετε τον λογαριασμό κοινωνικής δικτύωσης σας   που παρέχει ένας άλλος  πάροχος μέσων κοινωνικής δικτύωσης στον λογαριασμό σας σε οποιαδήποτε Ηλεκτρονική Υπηρεσία της insTech, Προσωπικές Πληροφορίες  από  τον  λογαριασμό  σας κοινωνικής δικτύωσης θα είναι προσβάσιμες σε εμάς, οι οποίες ενδέχεται να συμπεριλαμβάνουν Προσωπικές Πληροφορίες που αποτελούν μέρος του προφίλ του λογαριασμού σας κοινωνικής δικτύωσης ή των προφίλ φίλων σας.

 

7.3.1 Δεδομένα που συλλέγουμε για εσάς:

Σε σχέση με κάθε μία από τις επισκέψεις σας στον ιστότοπό μας, μπορούμε να συλλέξουμε αυτόματα τις ακόλουθες πληροφορίες:

 

7.3.2 Τεχνικά δεδομένα Συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης πρωτοκόλλου Internet (IP) που χρησιμοποιείται για τη σύνδεση του υπολογιστή σας στο Internet, των πληροφοριών σύνδεσης, του τύπου και της έκδοσης του προγράμματος περιήγησης, της ρύθμισης ζώνης ώρας, των τύπων και εκδόσεων του προγράμματος περιήγησης, του λειτουργικού συστήματος και της πλατφόρμας κ.λπ.

 

7.3.3 Στοιχεία σχετικά με την επίσκεψή σας στον ιστότοπό σας, συμπεριλαμβανομένων των πλήρων ενοποιημένων εντοπιστών πόρων (URL) μέσω και από τον ιστότοπό μας (συμπεριλαμβανομένης της ημερομηνίας και της ώρας), τα προϊόντα που προβάλατε ή αναζητήσατε, τον χρόνο απόκριση  της σελίδας, τα σφάλματα λήψης, την διάρκεια των επισκέψεων σε ορισμένες σελίδες, πληροφορίες αλληλεπίδρασης σελίδας (όπως κύλιση, κλικ και μετακινήσεις με το ποντίκι) και οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για την περιήγηση μακριά από τη σελίδα και οποιουδήποτε αριθμού τηλεφώνου που χρησιμοποιείται για την κλήση του αριθμού εξυπηρέτησης πελατών.

 

7.3.4 Στοιχεία σχετικά με τη χρήση των ηλεκτρονικών μηνυμάτων μάρκετινγκ: 

Τα ηλεκτρονικά μας μηνύματα ενδέχεται να περιέχουν μόνο, μοναδικό "beacon pixel" για να μας πει εάν τα e-mail σας είναι ανοιχτά και να επαληθεύσει τα τυχόν κλικ μέσω συνδέσμων ή διαφημίσεων στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις πληροφορίες για σκοπούς όπως τον προσδιορισμό των ηλεκτρονικών μηνυμάτων που είναι πιο ενδιαφέρουσα για τους χρήστες, την ερώτηση αν οι χρήστες που δεν ανοίγουν τα ηλεκτρονικά μας μηνύματα επιθυμούν να συνεχίσουν να τους λαμβάνουν.

 

7.3.5 Ανώνυμα δεδομένα:

Όποτε επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας, λαμβάνουμε αυτόματα ορισμένες πληροφορίες σχετικά με τον υπολογιστή σας. Θα λάβουμε, για παράδειγμα, τη διεύθυνση IP σας, πληροφορίες σχετικά με το λογισμικό του προγράμματος περιήγησης ιστού σας, όπως το Crome, το Firefox, το Safari ή τον Internet Explorer. Ενδέχεται να αποθηκεύσουμε πληροφορίες σχετικά με τις προτιμήσεις σας, να συντάξουμε ανώνυμα στατιστικά στοιχεία σχετικά με τον τρόπο πρόσβασης και χρήσης των ιστοτόπων μας, βοηθώντας σας να ανακτήσετε αποθηκευμένες πληροφορίες που έχετε παράσχει, σας αναγνωρίζουμε όταν επιστρέφετε στον ιστότοπό μας και στην ιστοσελίδα παραπομπής. Οι πληροφορίες που μας παρέχετε και οι πληροφορίες που ενδέχεται να λάβουμε από άλλες πηγές ενδέχεται να περιλαμβάνουν: το όνομά σας, τη διεύθυνση, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τον αριθμό τηλεφώνου σας και τις πληροφορίες χρηματοπιστωτικού και τραπεζικού λογαριασμού / χρεωστικής / πιστωτικής σας κάρτας, τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε οποιοδήποτε έγγραφο ταυτότητας που παρέχετε, ιστορικό υγείας, ποσά που δαπανώνται για τις υπηρεσίες μας, το φύλο σας, προτιμήσεις και ανάγκες σας ή άλλα ειδικά αιτήματα, εθνικότητα και κατοικία, λεπτομέρειες εκδήλωσης και τυχόν πρόσθετες πληροφορίες που μας παρέχετε. Χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες που μας παρέχετε και τις πληροφορίες που λαμβάνουμε από άλλες πηγές για:

-Την εκπλήρωση των υποχρεώσεών μας βάσει οποιωνδήποτε αιτήσεων ή συμβάσεων σας,

-Για να σας να σας παράσχουν πληροφορίες όπου έχετε ζητήσει και να εξατομικεύσουμε την εμπειρία σας από την ιστοσελίδα μας, ή την υπηρεσία που σας παρέχουμε.

-Για να σας παρέχουν πληροφορίες για την υπηρεσία σας, αντίγραφο του συμβολαίου σας και ηλεκτρονικές αποδείξεις,

-Παρέχουμε επικοινωνίες μετά την εκτέλεση της υπηρεσίας μας για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες, τις προσφορές και την ιστοσελίδα μας.

-Παρέχουμε υπηρεσίες σε σας πριν, κατά τη διάρκεια ή μετά την λήξη της υπηρεσίας μας και ζητάμε την αξιολόγηση σας

 

7.4 Πληροφορίες για μέλη της οικογένειας σας ή για τρίτους:

Όταν κάνετε αίτηση ασφάλισης ή άλλης υπηρεσίας για λογαριασμό άλλου ατόμου, θα ζητήσουμε προσωπικά δεδομένα σχετικά με αυτό το άτομο, δεδομένου ότι τα δεδομένα του μπορούν να αναθεωρηθούν ή να αλλάξουν μόνο μέσω του λογαριασμού σας. Κατά την παροχή των προσωπικών δεδομένων των συνεργατών σας, εγγυάστε και συμφωνείτε ότι έχετε αποκτήσει, για λογαριασμό μας, προηγούμενη έγκριση αυτού του ατόμου, όσον αφορά τη χρήση των δεδομένων του σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου.

 

 

7.5 Δεδομένα που λαμβάνουμε από άλλες πηγές: 

Ενδέχεται να λάβουμε πληροφορίες σχετικά με εσάς αν χρησιμοποιείτε κάποιον από τους άλλους ιστότοπους που λειτουργούμε, άλλες υπηρεσίες που προσφέρουμε από εμάς και τους συνεργάτες μας. Αν ακολουθήσετε έναν σύνδεσμο σε οποιονδήποτε από αυτούς τους ιστότοπους, λάβετε υπόψη ότι έχουν τις δικές τους πολιτικές απορρήτου και δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη ή ευθύνη για αυτές τις πολιτικές. Ελέγξτε αυτές τις πολιτικές προτού δώσετε οποιαδήποτε προσωπικά στοιχεία χρησιμοποιώντας αυτούς τους ιστότοπους. Σε αυτή την περίπτωση θα έχετε ενημερωθεί πότε συλλέχθηκαν τα δεδομένα ώστε να μοιράζονται εσωτερικά και να συνδυάζονται με τα δεδομένα που συλλέγονται σε αυτόν τον ιστότοπο. Συνεργαζόμαστε επίσης στενά με τρίτους (συμπεριλαμβανομένων π.χ. άλλων ασφαλιστικών γραφείων πρακτόρων και ασφαλιστικών εταιρειών και εν γένει τρίτων για την παροχή των υπηρεσιών μας, υπηρεσιών αποζημιώσεων, επιχειρηματικών εταίρων, πληρωμών και υπηρεσιών παράδοσης, διαφημιστικών δικτύων, παρόχων αναλυτικών στοιχείων, παρόχων πληροφοριών αναζήτησης, οργανισμών αναφοράς πιστώσεων, μεταξύ άλλων ) και ενδέχεται να λάβουν πληροφορίες σχετικά με εσάς.

 

7.6 Στοιχεία που συλλέγονται για σκοπούς απασχόλησης:

Μπορούμε να συλλέξουμε προσωπικές πληροφορίες για να εξετάσουμε και να επεξεργαστούμε οποιαδήποτε έρευνα ή αίτηση σχετικά με κενές θέσεις εργασίας.

 

7.7 Ευαίσθητα δεδομένα:

Σημειώστε ότι σε ορισμένες περιπτώσεις μπορούμε να συλλέξουμε ή να σας παρέχουμε ευαίσθητα προσωπικά στοιχεία, όπως κατάσταση της υγείας σας, την εθνικότητα (όπως καταγράφονται στο διαβατήριο ή την ταυτότητά σας), συμμετοχή σε μια πολιτική, επαγγελματική ή επαγγελματική ένωση (όταν πρόκειται για ομαδική αίτηση ασφάλισης ή εκδήλωση με την οποία είστε συνδεδεμένοι κατά την σύναψη της μεταξύ μας σύμβασης.

 

7.8 Περιορισμένη και συγκεκριμένη χρήση:

Η εταιρεία δεν θα συλλέγει ή επεξεργάζεται περισσότερα δεδομένα από αυτά που είναι απαραίτητα για την εκπλήρωση των σκοπών που αναφέρονται παραπάνω. Εσωτερικά, ένας περιορισμένος αριθμός ατόμων από τα τμήματα μάρκετινγκ, ανάπτυξης επιχειρήσεων και αφοσίωσης πελατών ενδέχεται να έχει πρόσβαση στις πληροφορίες σας για να τα επεξεργαστεί σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου και σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς, ιδίως την ευρωπαϊκή οδηγία με το Ν. 2472/1997σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

 

 

Κεφάλαιο 8ο – Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων

 

Η insTech  προβαίνει σε «Επεξεργασία» των προσωπικών  δεδομένων τα οποία συλλέγει  με την  καταχώριση  με εγγραφές στα εμπορικά και φορολογικά βιβλία της εταιρείας και ηλεκτρονικά στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές της εταιρείας.

Σε περίπτωση που δοθεί εντολή διερεύνησης αναγκών, τα  Προσωπικά δεδομένα επεξεργάζονται και αποστέλλονται σε εταιρίες για την έκδοση προσφοράς. Εφόσον το υποκείμενο των δεδομένων επιλέξει την καταλληλότερη γι’ αυτό με νέα εντολή τα στοιχεία αυτά προωθούνται προς την ασφαλιστική ή άλλη εταιρεία για την έκδοση του συμβολαίου. Κατόπιν τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα καταστρέφονται και δεν μπορούν ν’ ανακτηθούν. Τα υπόλοιπα και μόνο μετά από συναίνεση του υποκειμένου των δεδομένων μεταβολών αποθηκεύονται στο λογισμικό της εταιρείας, σε προσωπικό φάκελο του πελάτη, στο γενικό Back up  στον server και στο Cloud Office 365/ OneDrive. Τα δεδομένα αυτά παραμένουν για όσο διάστημα έχει συμφωνήσει το υποκείμενο των δεδομένων.

Σε περίπτωση εντολής μεταβολής και εφόσον μας είχε δοθεί εντολή επεξεργασίας για την διατήρηση τους, ανασύρονται και προωθούνται προς την συνεργαζόμενη εταιρεία και όλα μαζί τοποθετούνται πάλι στις ίδιες βάσεις δεδομένων, εκτός αν το υποκείμενο άρει την συγκατάθεση του.

Κοινολογεί δεδομένα κατά περίπτωση, προς τις Αρχές (ασφαλιστικά ταμεία, ΔΟΥ, Επιθεώρηση Εργασίας, των υπαλλήλων κλπ)

Επίσης επεξεργάζεται η μεταβιβάζει δεδομένα, μετά από συναίνεση, για σκοπούς προώθησης των πωλήσεων, (διαφημιστικές, προωθητικές ενέργειες) ή για λόγους κοινωνικής ευπρέπειας.

 

Κεφάλαιο 9ο – Γιατί συλλέγουμε Προσωπικές Πληροφορίες

 

9.1 Για την παροχή ανώτερης εξυπηρέτησης πελατών, τα προσωπικά σας στοιχεία συλλέγονται για να μας βοηθήσουν στην παροχή των υπηρεσιών που ζητάτε σε οποιοδήποτε από τα στελέχη και τους συνεργάτες μας, για να διασφαλίσουμε ότι ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες σας και για να επικοινωνήσουμε μαζί σας σχετικά με θέματα που προκύπτουν από την παρεχόμενη προς εσάς υπηρεσία μας

Για να επικοινωνούμε με εσάς και με άλλους στα πλαίσια της επιχειρηματικής μας δραστηριότητας

 

9.2 Για να σας αποστέλλουμε σημαντικές πληροφορίες σχετικά με αλλαγές στους

όρους των ασφαλιστηρίων συμβολαίων μας, άλλων όρων, τις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες της insTech και άλλες πληροφορίες διοικητικής φύσης.

Να αξιολογούμε προτάσεις ασφάλισης, να παρέχουμε υπηρεσίες ασφάλισης και υποστήριξης (συμπεριλαμβανομένης της αξιολόγησης απαιτήσεων, επεξεργασίας και διευθέτησης τους και, όπου υφίσταται, να αναλαμβάνουμε την διαχείριση διαφορών σχετικών με απαιτήσεις).

 

9.3 Για να παρέχουμε βελτιωμένη ποιότητα, εκπαίδευση και ασφάλεια  (για παράδειγμα, σχετικά με ηχογραφημένες τηλεφωνικές κλήσεις στους αριθμούς επικοινωνίας μας).

 

Για να εντοπίζουμε και να αποτρέπουμε εγκλήματα, συμπεριλαμβανομένης της απάτης και του ξεπλύματος του βρώμικου χρήματος και να αναλύουμε και διαχειριζόμαστε άλλους εμπορικούς κινδύνους.

 

9.4 Να αξιολογούμε τις προϋποθέσεις υπαγωγής σας στα προγράμματα πληρωμών και να επεξεργαζόμαστε τα ασφάλιστρα σας και άλλες καταβολές.

Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις Προσωπικές Πληροφορίες που παρέχετε και τις οποίες συλλέγουμε για να σας στείλουμε ενημερωτικές προτάσεις, να σας ενημερώσουμε για προσφορές ή για να σας ενημερώσουμε για άλλες πληροφορίες που μπορεί να σας ενδιαφέρουν . Για να γίνει αυτό, οι πληροφορίες σας μπορούν να μοιραστούν με τρίτους, για παράδειγμα, τις ασφαλιστικές εταιρείες για την έκδοση προσφορών σύμφωνα με το έντυπο αναγκών ή για την σύναψη συμβολαίου ασφάλισης, με μια εταιρεία διαχείρισης πελατειακών σχέσεων ή / και μια εταιρεία μάρκετινγκ και επικοινωνιών. Αυτές οι εταιρείες είναι συμβεβλημένες με την insTech και υποχρεούνται συμβατικά να προστατεύουν όλες τις προσωπικές πληροφορίες στις οποίες έχουν πρόσβαση. Εάν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε πληροφορίες από την insTech, μπορείτε να δηλώσετε τις επιθυμίες σας στo έντυπο για την διαχείριση των προσωπικών σας δεδομένων, να συμβουλευτείτε έναν από τους συνεργάτες μας ή να στείλετε ένα e-mail στη διεύθυνση e-asfalia@benefitfs.gr

 

9.5 Για την έρευνα μάρκετινγκ, ενδεχομένως να επιθυμούμε να επικοινωνήσουμε με τους επισκέπτες και τους πελάτες μας για να πραγματοποιήσουμε έρευνες ή ομάδες εστίασης για να λάβετε τις απόψεις σας σχετικά με τις ιδιότητες και την παράδοση των υπηρεσιών μας.

 

9.6 Για να διεξάγουμε έρευνα και ανάλυση της αγοράς, συμπεριλαμβανομένων

ερευνών ικανοποίησης (πελατών μας).

 

9.7 Για να σας ενημερώνουμε σχετικά με προϊόντα και υπηρεσίες (συμπεριλαμβανόμενων πληροφοριών σχετικά με άλλα προϊόντα και υπηρεσίες που προσφέρονται από επιλεγμένους τρίτους παρόχους) σύμφωνα με τις προτιμήσεις που έχετε εκφράσει.

 

9.8 Να  εξασφαλίζουμε  την  συμμετοχή σας σε διαγωνισμούς, κληρώσεις δώρων και άλλες παρόμοιες προωθητικές ενέργειες και να διαχειριζόμαστε αυτές. Κάποιες από αυτές τις δραστηριότητες έχουν επιπλέον όρους, οι οποίοι ενδέχεται να περιλαμβάνουν επιπλέον πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που χρησιμοποιούμε και αποκαλύπτουμε τις Προσωπικές σας Πληροφορίες για τον λόγο αυτό σας προτείνουμε να τις διαβάσετε προσεκτικά.

 

9.9 Να διευκολύνουμε την λειτουργικότητα της χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Τέτοιες πληροφορίες ενδέχεται να συλλέγονται από εμάς ή από τρίτο συμβαλλόμενο με σύμβαση και θα απαιτηθούν συμβατικά για την προστασία των Προσωπικών σας Πληροφοριών όπως εξηγείται παρακάτω. Περιστασιακά θα συνδυάσουμε πληροφορίες από πολλούς επισκέπτες για να κατανοήσουμε καλύτερα τις τάσεις και τις προσδοκίες των επισκεπτών. Όταν συμβεί αυτό, καταργούνται όλα τα αναγνωριστικά και οι συγκεντρωτικές πληροφορίες δεν μπορούν να συνδεθούν με κανένα συγκεκριμένο επισκέπτη ή κάτοχο.

Λόγω της νομοθεσίας και για φορολογικούς σκοπούς. Διατηρώντας ορισμένα αρχεία που σχετίζονται με την υπηρεσία σας, όπως πληροφορίες σχετικά με το ιστορικό αγορών και τις αναλυτικές πληρωμές.

 

9.10 Να διαχειριζόμαστε την υποδομή μας και τις λειτουργίες της επιχείρησης

μας και να συμμορφωνόμαστε με τις εσωτερικές πολιτικές και διαδικασίες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν οικονομικό έλεγχο, χρηματοοικονομικό και λογιστικό, συστήματα πληροφορικής, και διατήρησης δεδομένων και ιστοσελίδων και αρχείων, διαχείριση εγγράφων και εκτυπώσεων.

 

9.11 Να επιλαμβανόμαστε παραπόνων και αιτήσεων για πρόσβαση σε δεδομένα ή διόρθωση.

 

9.12 Να συμμορφωνόμαστε με την ισχύουσα νομοθεσία και τις κανονιστικές

διατάξεις , όπως αυτή περί καταπολέμησης του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος και της τρομοκρατίας, να συμμορφωνόμαστε με τις νόμιμες διαδικασίες και ανταποκρινόμαστε σε αιτήσεις από δημόσιες και κυβερνητικές αρχές.

 

9.13 Να κατοχυρώνουμε και να αμυνόμεθα νόμιμων δικαιωμάτων, να προστατεύουμε τις λειτουργίες μας ή αυτές οποιωνδήποτε από τις εταιρείες του ομίλου μας ή συνεταίρων μας στην ασφαλιστική αγορά, των δικαιωμάτων μας, του απορρήτου, της ασφαλείας ή ιδιοκτησίας ή/και των εταιρειών του ομίλου μας, των δικών σας ή των άλλων και να επιδιώκουμε την αποτελεσματική αντιμετώπιση τους ή να περιορίζουμε τις ζημιές μας.

 

Κεφάλαιο 10ο – Πως συλλέγουμε Προσωπικές Πληροφορίες

 

10.1 Στοιχεία που συλλέγονται για την παροχή υπηρεσιών και marketing

-Όταν μας ζητήσετε βάσει των αναγκών σας να κάνουμε έρευνα αγοράς για την καλύτερη πρόταση από τις συνεργαζόμενες εταιρείες.

-Όταν μας ζητήσετε να προχωρήσουμε σε έκδοση συμβολαίου.

-Όταν μας ζητήσετε να επεξεργαστούμε την ζημιά σας.

-Όταν μας ζητάτε να σας παρέχουμε οιαδήποτε άλλη υπηρεσία για την οποία βάσει της φορολογικής δήλωσης μας παρέχουμε:

-μετά την επαφή με τον ιστότοπό μας

-Κατά την περιήγηση στον ιστότοπό μας

-Κάνοντας αίτημα παροχής υπηρεσίας στον ιστότοπό μας

-Μέσω των διεθνών μας συνεργατών

-Με τηλεφωνική κλήση ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σε όλα τα τμήματα της εταιρείας για παροχή υπηρεσίας

-Κατά τη διάρκεια της προσέλευσης σας στην εταιρεία μας, για να σας παρέχουμε κάποια υπηρεσία. Συμπληρώσετε το έντυπο εγγραφής .

-Κατά την επίσκεψη εταίρου ή συνεργάτη μας στον χώρο σας για την παροχή υπηρεσίας.

-Όταν χρησιμοποιείτε τις Δωρεάν Παροχές μας

-Όταν λαμβάνετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από το τμήμα μάρκετινγκ / προσφορών / έκδοσης συμβολαίων και τροποποιήσεων / ζημιών / εξυπηρέτησης πελατών / διοίκησης / οικονομικών / ασφαλιστικό σας σύμβουλο / συνεργαζόμενους τρίτους υποδοχή,

μέσω Mailchimp. (βλ. κεφ 5.3)

 

10.2 Στοιχεία που συλλέγονται για σκοπούς απασχόλησης:

Μπορούμε να συλλέξουμε προσωπικές πληροφορίες για να εξετάσουμε και να επεξεργαστούμε οποιαδήποτε έρευνα ή αίτηση σχετικά με τις κενές θέσεις εργασίας.

-Όταν στέλνετε το βιογραφικό σας στα ηλεκτρονικά ταχυδρομεία μας ,

-Όταν παραδίδετε το βιογραφικό σας στην εταιρία μας μέσω εξωτερικών συνεργατών HR, όταν απαντάτε στις θέσεις εργασίας μας.

 

10.3 Σε εμπορικές συνεργασίες

-Για λογιστικούς σκοπούς

-Για φορολογικούς σκοπούς

-Για την καταπολέμηση του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος

 

 

Κεφάλαιο 11ο – Χρήση & Γνωστοποίηση των πληροφοριών σας – Προϋποθέσεις πρόσβασης τρίτων στα Προσωπικά σας δεδομένα

 

11.1.1 insTech  δύναται  να θέσει Προσωπικές Πληροφορίες στην διάθεση των:

-Εταιρειών του Ομίλου μας,

-Άλλων μερών ασφάλισης και τρίτων συνεργατών,

-Στα πλαίσια του μάρκετινγκ, της παροχής ασφάλισης και επεξεργασίας απαιτήσεων, η insTech ενδέχεται να θέσει Προσωπικές Πληροφορίες στην διάθεση τρίτων, όπως άλλων ασφαλιστών, αντασφαλιστών και μεσιτών, εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων, διανομέων, συναφών συνεργατών μάρκετινγκ και πιστωτικών ιδρυμάτων , εταιρειών παροχής υπηρεσιών ασφάλειας .

Μπορούμε να μοιραστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα στο βαθμό που απαιτείται για τη συμμόρφωσή μας με τις νομικές υποχρεώσεις μας και να συμμορφωνόμαστε με νόμους και κανονισμούς που μας επιβάλλονται. Μπορούμε να μοιραστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα με άλλα μέρη όπου έχουμε λάβει τη συγκατάθεσή σας ή, χωρίς τη συγκατάθεσή σας, όπου απαιτείται για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών μας προς εσάς και κατόπιν εντολής σας, για την παροχή της υπηρεσίας όπως, προσφορά βάσει των αναγκών σας, την σύναψη συμβολαίου κλπ . Υπό αυτές τις συνθήκες, τα δεδομένα σας με εσωτερικούς και εξωτερικούς παραλήπτες υπόκεινται στις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 

11.1.2 Μέσα στην εταιρεία μας, προκειμένου να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση, μπορούμε να μοιραστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα και να προσφέρουμε πρόσβαση σε εξουσιοδοτημένο προσωπικό, όπως:

-Το προσωπικό υποστήριξης, της insTech,

-Το προσωπικό έκδοσης προσφορών της insTech,

-Το προσωπικό έκδοσης / τροποποίησης συμβολαίων ,

-Το προσωπικό ενημέρωσης οφειλών,

-Τους εταίρους,

-Τον συνεργαζόμενο ασφαλιστικό διαμεσολαβητή της επιλογής σας,

-To Τμήμα πληροφορικής ,

-Τις Νομικές υπηρεσίες, εφόσον υπάρχουν.

Γενικά, οποιοδήποτε κατάλληλο πρόσωπο στην insTech για ορισμένες συγκεκριμένες κατηγορίες προσωπικών δεδομένων.

 

11.1.3 Με τους παρόχους υπηρεσιών και τους επιχειρηματικούς εταίρους:

Τα προσωπικά σας δεδομένα μπορούν να αποστέλλονται σε τρίτους με σκοπό την παροχή υπηρεσιών και τη βελτίωση της διαμονής σας, για παράδειγμα:

Εξωτερικοί πάροχοι υπηρεσιών, όπως επαγγελματίες υγείας, λογιστές, εκτιμητές, ελεγκτές, πραγματογνώμονες, δικηγόροι και άλλοι εξωτερικοί επαγγελματικοί σύμβουλοι, πάροχοι ιατρικής και ταξιδιωτικής βοήθειας, πάροχοι υπηρεσιών τηλεφωνικού κέντρου, συστημάτων τεχνολογίας, πάροχοι υπηρεσιών στήριξης και υποδοχής, πάροχοι υπηρεσιών εκτύπωσης, διαφήμισης, μάρκετινγκ, έρευνας και ανάλυσης αγοράς, τράπεζες και πιστωτικά ιδρύματα που εξυπηρετούν πελάτες μας, διαχειριστές απαιτήσεων τρίτων, πάροχοι διαχείρισης εγγράφων και αρχείων, ερευνητές και διακανονιστές απαιτήσεων, σύμβουλοι κατασκευών, μηχανικοί, και εν γένει τρίτοι πάροχοι υπηρεσιών οι οποίοι μας συνδράμουν στην διενέργεια των επιχειρηματικών μας δραστηριοτήτων.

 

 

11.1.4 Εμπορικοί εταίροι: Στη insTech, εκτός αν ορίζετε διαφορετικά στο τμήμα προστασίας προσωπικών δεδομένων, μπορείτε να ενισχύσετε το προφίλ σας μοιράζοντας ορισμένες προσωπικές πληροφορίες με τους προτιμώμενους εμπορικούς συνεργάτες του. Σε αυτήν την περίπτωση, ένας αξιόπιστος τρίτος μπορεί να ελέγξει, να αναλύσει και να εφαρμόσει ορισμένες τακτικές στα δεδομένα σας,

μέσω των καναλιών κοινωνικής δικτύωσης και ιδιαίτερα των σελίδων κοινωνικών μέσων

ενός τρίτου μέρους στο οποίο έχετε ήδη δημοσιεύσει τις ίδιες πληροφορίες, και ένα τρίτο μέρος στο οποίο έχετε συναινέσει για να μοιραστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα.

Διαφημιζόμενοι και διαφημιστικά δίκτυα στους οποίους παρέχουμε πληροφορίες μόνο σε δημογραφική και στατιστική μορφή (από τις οποίες δεν μπορείτε να αναγνωρίζεστε ως άτομο) για εμπορικούς και στατιστικούς σκοπούς.

 

11.1.5 Αποδέκτες της δραστηριότητας της κοινωνικής σας δικτύωσης

Οι συνδεδεμένοι με τον λογαριασμό μέσων κοινωνικής δικτύωσης φίλοι σας, άλλοι χρήστες ιστοσελίδας και ο πάροχος του λογαριασμού σας μέσων κοινωνικής δικτύωσης, σε σχέση με την χρήση της κοινωνικής σας δικτύωσης, όπως αν συνδέσετε τον λογαριασμό σας μέσων κοινωνικής δικτύωσης που παρέχεται από έναν άλλο πάροχο μέσων κοινωνικής δικτύωσης στον λογαριασμό σας Ηλεκτρονικών  Υπηρεσιών της insTech ή εισέλθετε σε λογαριασμό σας Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών της insTech από ένα άλλο λογαριασμό μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Συνδέοντας τον λογαριασμό σας  Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών της insTech και τον άλλο λογαριασμό σας μέσων κοινωνικής δικτύωσης μας εξουσιοδοτείτε να μοιραστούμε πληροφορίες με τον πάροχο υπηρεσιών του άλλου λογαριασμού σας μέσων κοινωνικής δικτύωσης και κατανοείτε ότι η χρήση των πληροφοριών που μοιραζόμαστε θα διέπεται από την πολιτική προστασίας απορρήτου του άλλου παρόχου ιστοσελίδας μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Αν δεν θέλετε οι Προσωπικές Πληροφορίες να κοινοποιούνται σε άλλους χρήστες ή με άλλο πάροχο υπηρεσιών μέσων κοινωνικής δικτύωσης, παρακαλούμε μην συνδέσετε τον άλλο λογαριασμό κοινωνικής δικτύωσης με τον λογαριασμό Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών της insTech και μην συμμετέχετε σε χρήση κοινωνικής δικτύωσης στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες της insTech.

 

11.1.6 Τοπικές αρχές: Μπορεί επίσης να είμαστε υποχρεωμένοι να στείλουμε τις πληροφορίες σας στις τοπικές αρχές, εάν αυτό απαιτείται από το νόμο ή ως μέρος έρευνας και σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.

 

11.2 Άλλοι τρίτοι

Ενδέχεται να κοινοποιήσουμε Προσωπικές Πληροφορίες σε δικαιούχους πληρωμών, παρόχους υπηρεσιών εκτάκτου ανάγκης (πυροσβεστική, αστυνομία και πάροχους ιατρικών υπηρεσιών εκτάκτου ανάγκης), ιατρικά δίκτυα, παρόχους, ταξιδιωτικούς μεταφορείς, καθώς και αγοραστές και πιθανούς αγοραστές, άλλα μέρη σε μια υφισταμένη ή προτεινομένη αναδιοργάνωση, συγχώνευση, πώληση, κοινοπραξία, ανάθεση, μεταβίβαση ή άλλη συναλλαγή συναφή με όλο ή μέρος της επιχείρησης μας, των περιουσιακών στοιχείων ή μετοχών μας. (Προκειμένου να ελεγχθούν οι παρασχεθείσες πληροφορίες και να ανιχνευθούν και προληφθούν περιπτώσεις  απάτης,  οι  Προσωπικές  Πληροφορίες συμπεριλαμβανομένων λεπτομερειών των ατυχημάτων) ενδέχεται να καταχωρηθούν σε αρχεία απαιτήσεων και να κοινοποιηθούν σε άλλους ασφαλιστές. Ενδέχεται να ερευνήσουμε τα αρχεία αυτά όταν χειρισθούμε απαιτήσεις για να ανιχνεύσουμε, αποτρέψουμε  και  ερευνήσουμε  υποθέσεις απάτης).

Προσωπικές Πληροφορίες ενδέχεται επίσης να κοινοποιηθούν από εσάς, σε ανακοινώσεις, συζητήσεις (chat) σελίδες προφίλ και blogs  και άλλες Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες της insTech, στις οποίες δύνασθε να αναρτήσετε πληροφορίες και υλικό (συμπεριλαμβανομένων άνευ περιορισμού το Περιεχόμενο   των Μέσων  Κοινωνικής Δικτύωσης μας). Παρακαλούμε σημειώστε ότι οποιαδήποτε πληροφορία που αναρτάτε ή αποκαλύπτετε μέσω αυτών των υπηρεσιών καθίσταται δημόσια πληροφορία και μπορεί να είναι διαθέσιμη σε επισκέπτες και χρήστες των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών και στο ευρύ κοινό. Σας παροτρύνουμε να είστε πολύ προσεκτικοί όταν αποφασίζετε να αποκαλύψετε τις Προσωπικές σας Πληροφορίες ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία όταν χρησιμοποιείτε τις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες της insTech.

 

Κεφάλαιο 12ο - Φυσική τοποθεσία:

 

Σύμφωνα με τον εφαρμοστέο Νόμο, μπορεί να συλλέγουμε τη φυσική τοποθεσία της ηλεκτρονικής σας συσκευής, για παράδειγμα, χρήση δορυφόρου, κινητού τηλεφώνου ή σήματος Wi Fi. Μπορεί να χρησιμοποιούμε τη φυσική τοποθεσία της ηλεκτρονικής σας συσκευής για να σας παρέχουμε εξατομικευμένες υπηρεσίες και περιεχόμενα βασιζόμενοι στην τοποθεσία που βρίσκεστε. Σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας στο μάρκετινγκ όπως μας έχει επισημανθεί ή σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο, μπορεί να μοιραστούμε τη τοποθεσία της ηλεκτρονικής σας συσκευής σε συνδυασμό με πληροφορίες σχετικά με διαφημίσεις που έχετε δει και άλλες πληροφορίες που συλλέγουμε μαζί με τους συνεργάτες μας στο μάρκετινγκ προκειμένου να τους επιτρέψουμε να σας παρέχουν πιο εξατομικευμένο περιεχόμενο και να μελετήσουμε την επίδραση της διαφημιστικής καμπάνιας. Σε κάποιες περιστάσεις μπορεί να σας ζητηθεί να επιτρέψετε ή να αρνηθείτε αυτές τις χρήσεις ή/και την κοινοποίηση της τοποθεσίας της συσκευής σας, αλλά αν επιλέξετε να αρνηθείτε αυτές τις χρήσεις ή/και την κοινοποίηση, εμείς ή/και οι συνεργάτες μας στο μάρκετινγκ μπορεί να μην είμαστε σε θέση να σας παρέχουμε τις κατάλληλες εξατομικευμένες υπηρεσίες και περιεχόμενα.

 

Από εσάς: Μερικές πληροφορίες (για παράδειγμα η τοποθεσία σας ή το μέσο επικοινωνίας που προτιμάτε) συλλέγονται όταν εσείς τις παρέχεται οικιοθελώς. Με τις πληροφορίες αυτές δεν μπορεί να γίνει η αναγνώρισή σας εκτός εάν συνδυαστούν  με  Προσωπικές Πληροφορίες.

 

Συγκεντρώνοντας πληροφορίες: Μπορεί να συγκεντρώσουμε και να χρησιμοποιήσουμε συγκεκριμένες πληροφορίες (για παράδειγμα, μπορεί να συγκεντρώσουμε πληροφορίες για να υπολογίσουμε το ποσοστό των χρηστών μας που έχουν ένα συγκεκριμένο τηλεφωνικό κωδικό περιοχής).

 

Παρακαλώ σημειώστε ότι είναι πιθανό να χρησιμοποιήσουμε και να αποκαλύψουμε Άλλες Πληροφορίες   για οποιονδήποτε σκοπό, εκτός εάν υποχρεούμαστε να πράξουμε διαφορετικά σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο. Εάν σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο πρέπει να μεταχειριζόμαστε Άλλες Πληροφορίες ως Προσωπικές Πληροφορίες, τότε, επιπρόσθετα με τις χρήσεις που αναφέρονται στην ενότητα «Άλλες Πληροφορίες που Συλλέγουμε» ανωτέρω, ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε και να αποκαλύψουμε Άλλες Πληροφορίες για όλους τους σκοπούς για τους οποίους χρησιμοποιούμε και αποκαλύπτουμε Προσωπικές Πληροφορίες.

 

 

Κεφάλαιο 13ο - Διεθνής Μεταβίβαση Πληροφοριών

 

Λόγω της παγκόσμιας δραστηριότητάς μας, για τους σκοπούς που αναφέρονται ανωτέρω, ενδέχεται να μεταβιβάσουμε Προσωπικές Πληροφορίες σε τρίτα μέρη που είναι εγκατεστημένα σε άλλες χώρες (συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ). Για παράδειγμα, ενδέχεται να μεταβιβάσουμε Προσωπικές Πληροφορίες για την επεξεργασία απαιτήσεων διεθνούς ασφάλειας ταξιδίου και για την παροχή υπηρεσιών ιατρικής βοήθειας σε περιπτώσεις εκτάκτου ανάγκης, ενώ είστε στο εξωτερικό. Ενδέχεται να μεταβιβάσουμε πληροφορίες διεθνώς στις εταιρείες του ομίλου μας, σε παρόχους υπηρεσιών, σε συνεργάτες μας και σε κυβερνητικές ή δημόσιες αρχές.

 

Κεφάλαιο 14ο Ασφάλεια

 

Η insTech θα λάβει κατάλληλα τεχνικά, φυσικά, νομικά και οργανωτικά μέτρα, που συνάδουν με τους εφαρμοστέους νόμους περί απορρήτου και ασφαλείας προσωπικών δεδομένων. Δυστυχώς, δεν είναι δυνατή η παροχή εγγυήσεων ότι είναι 100% ασφαλής η μεταβίβαση δεδομένων μέσω του Διαδικτύου ή άλλου συστήματος αποθήκευσης δεδομένων. Εάν έχετε λόγους να θεωρείτε ότι η επαφή σας μαζί μας δεν είναι πλέον ασφαλής (π.χ. εάν αισθάνεστε ότι έχει τεθεί σε κίνδυνο η ασφάλεια οποιασδήποτε Προσωπικής σας Πληροφορίας που ενδεχομένως έχετε  μαζί μας) παρακαλούμε ειδοποιήστε μας αμέσως (Βλέπετε την ενότητα «Υπεύθυνος Επικοινωνίας της Εταιρείας μας σχετικά με ζητήματα Προσωπικών Πληροφοριών» ανωτέρω).

Όταν η insTech παρέχει Προσωπικές Πληροφορίες σε πάροχο υπηρεσιών, ο πάροχος θα επιλέγεται προσεκτικά και θα πρέπει να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να προστατεύει την εμπιστευτικότητα και την ασφάλεια των Προσωπικών Πληροφοριών.

 

 

Κεφάλαιο 15ο - Άλλες Πληροφορίες που συλλέγουμε μέσω των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών της insTech

 

15.1 «Άλλες πληροφορίες» είναι οποιεσδήποτε πληροφορίες που δεν αποκαλύπτουν την ταυτότητα σας, όπως:

-Πληροφορίες λογισμικού πλοήγησης

-Δεδομένα χρήσης App

-Πληροφορίες που συλλέγονται μέσω cookies, pixel tags και άλλων τεχνολογιών

-Δημογραφικές πληροφορίες και άλλες πληροφορίες που παρέχονται από εσάς και

-Συγκεντρωτικές  πληροφορίες

 

15.1.1 Άλλες πληροφορίες που συλλέγουμε

Εμείς και οι τρίτοι πάροχοι υπηρεσιών μας ενδέχεται να συλλέξουν Άλλες Πληροφορίες με διάφορους τρόπους, συμπεριλαμβανομένων:

 

15.1.2 Μέσω  του  λογισμικού  πλοήγησης σας ή ηλεκτρονικής συσκευής: Ορισμένες πληροφορίες συλλέγονται από τις περισσότερες ιστοσελίδες ή αυτομάτως μέσω της ηλεκτρονικής σας συσκευής, όπως η διεύθυνση IP σας (δηλαδή η διεύθυνση της συσκευής σας στο διαδίκτυο), ανάλυση οθόνης, έκδοση και τύπος λειτουργικού συστήματος (Windows ή Μac), κατασκευαστής και μοντέλο της ηλεκτρονικής συσκευής, γλώσσα, έκδοση και τύπος λογισμικού πλοήγησης, ώρα επίσκεψης, σελίδες που επισκέφθησαν στον Ιστότοπο, το όνομα και η εκδοχή των  Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών της insTech (όπως το App) που χρησιμοποιείτε. Χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες αυτές για να εξασφαλίσουμε ότι οι Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες της insTech λειτουργούν σωστά.

 

15.1.3 Μέσω της χρήσης από εσάς του App: Όταν μεταφέρετε αρχεία και χρησιμοποιείτε το App, εμείς και οι πάροχοι υπηρεσιών μας ενδεχομένως να παρακολουθήσουν και να συλλέξουν δεδομένα χρήσης App, όπως την ημερομηνία και ώρα που το App στην ηλεκτρονική σας συσκευή έχει πρόσβαση στους server μας και τι είδους πληροφορίες και αρχεία μεταφέρθηκαν στο App με βάση τον αριθμό της συσκευής σας.

 

15.1.4 Μέσω cookies: Τα cookies  είναι  πακέτα πληροφοριών που  αποθηκεύονται απευθείας στον ηλεκτρονικό υπολογιστή που χρησιμοποιείτε. Τα cookies μας επιτρέπουν να αναγνωρίζουμε τον ηλεκτρονικό υπολογιστή σας και να συλλέγουμε πληροφορίες όπως το είδος του λογισμικού πλοήγησης, ο χρόνος που διήρκησε μέσω της χρήσης των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών της insTech οι σελίδες που επισκέφτηκαν, προτίμηση γλώσσας. Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες για σκοπούς ασφάλειας, διευκόλυνση της  πλοήγησης, την πιο αποτελεσματική  παρουσίαση πληροφοριών, να εξατομικεύσουμε την επίσκεψη σας όσο χρησιμοποιείτε τις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες της insTech ή για να συλλέξουμε στατιστικές πληροφορίες σχετικά με την χρήση των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών insTech. Επιπλέον, τα cookies μας επιτρέπουν να σας παρουσιάζουμε διαφημίσεις και προσφορές που είναι πολύ πιθανόν να σας ενδιαφέρουν. Ενδέχεται επίσης να χρησιμοποιήσουμε τα cookies για να καταγράφουμε της αντιδράσεις σας σε διαφημίσεις μας και ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τα cookies ή άλλα αρχεία για να καταγράφουμε τη χρήση σας άλλων ιστοσελίδων.

Κατωτέρω παρατίθεται μια περιγραφή όλων των cookies που

χρησιμοποιούμε, πώς λειτουργούν, τα δεδομένα που συλλέγουν σχετικά με εσάς και πως τα χρησιμοποιούμε:,

 

15.2 Το Google Analytics είναι ένα εργαλείο της Google που βοηθά τους κατόχους ιστοσελίδων και εφαρμογών να κατανοήσουν πώς χρησιμοποιούν

οι επισκέπτες τους τις ιδιότητές τους. Μπορεί να χρησιμοποιεί cookie για να συλλέγει πληροφορίες και στατιστικά στοιχεία σχετικά με τη χρήση μιας ιστοσελίδας, χωρίς προσωπικά αναγνωρίσιμες πληροφορίες για κάθε επισκέπτη. Το κύριο cookie που χρησιμοποιείται από το Google Analytics   είναι το cookie “_ga”. Εκτός από την αναφορά στατιστικών στοιχείων χρήσης ιστοτόπων, το Google Analytics μπορεί να χρησιμοποιηθεί επίσης, σε συνδυασμό με ορισμένα cookie διαφήμισης που περιγράφονται παραπάνω, για την εμφάνιση πιο σχετικών διαφημίσεων στα προϊόντα της Google (όπως η Αναζήτηση Google) και σε ολόκληρο τον ιστό καθώς και για τη μέτρηση των αλληλεπιδράσεων με τις διαφημίσεις που εμφανίζονται.

 

Μάθετε περισσότερα σχετικά με τα cookie του Analytics και τις πληροφορίες  απορρήτου.

 

15.3 Συγκατάθεση: Η εγκατάσταση ορισμένων cookies υπόκειται στη συγκατάθεσή σας. Επίσης, όταν επισκέπτεστε για πρώτη φορά τους ιστότοπους της insTech, ερωτάστε αν συμφωνείτε με την εγκατάσταση αυτού του τύπου cookie, το οποίο ενεργοποιείται μόνο μετά την αποδοχή σας. Αυτή η διαδικασία υποστηρίζεται μέσω ενός banner πληροφοριών στην αρχική σελίδα των ιστοτόπων της insTech, η οποία σας ενημερώνει ότι συνεχίζοντας την περιήγηση, συμφωνείτε με την εγκατάσταση cookies που απαιτούν συγκατάθεση στη συσκευή σας. Μπορείτε να αλλάξετε γνώμη οποιαδήποτε στιγμή και να διαγράψετε τα αντίστοιχα cookie μέσα στο πρόγραμμα πλοήγησης που χρησιμοποιείτε.

 

Κεφάλαιο 16ο - Τήρηση Προσωπικών Πληροφοριών

 

Σε περίπτωση που παρέχετε Προσωπικές Πληροφορίες στην insTech σχετικά με άλλα πρόσωπα, συμφωνείτε: α) να ενημερώσετε  το πρόσωπο για το περιεχόμενο αυτής της Πολιτικής Προστασίας Απορρήτου και β) να λάβετε οποιανδήποτε συγκατάθεση απαιτείται από τον νόμο για την συλλογή, χρήση, αποκάλυψη και μεταβίβαση (συμπεριλαμβανομένης της διασυνοριακής μεταβίβασης) Προσωπικών Πληροφοριών σχετικά με το πρόσωπο σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική Προστασίας Απορρήτου.

Διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο για την περίοδο που απαιτείται για τους σκοπούς που καθορίζονται στην παρούσα πολιτική απορρήτου ή σύμφωνα με τις διατάξεις του εφαρμοστέου δικαίου.

 

Κεφάλαιο 17ο – Πρόσβαση και Τροποποίηση Προσωπικών Πληροφοριών

 

17.1 Έχετε το δικαίωμα να έχετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα που συλλέγονται  από την insTech και να τα τροποποιήσετε σύμφωνα με τις ισχύουσες νομικές διατάξεις. Μπορείτε επίσης να ασκήσετε το δικαίωμά σας να διατυπώσετε αντιρρήσεις γράφοντας στη διεύθυνση που ακολουθεί. Σε περίπτωση δυσκολίας στην άσκηση των δικαιωμάτων σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Τμήμα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της insTech και στείλτε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση e-asfalia@benefitfs.gr, αναφέροντας στον τίτλο DATA PRIVACY ή γράφοντας στην παρακάτω διεύθυνση: insTech Τμήμα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων TK 104 45, ΑΘΗΝΑ, Ελλάδα

Για λόγους εμπιστευτικότητας και προστασίας προσωπικών δεδομένων, θα χρειαστεί να σας προσδιορίσουμε για να απαντήσουμε στο αίτημά σας. Θα σας ζητηθεί να συμπεριλάβετε ένα αντίγραφο επίσημου αναγνωριστικού, όπως άδεια οδήγησης ή διαβατήριο, μαζί με το αίτημά σας. Εάν τα προσωπικά σας δεδομένα είναι ανακριβή, ανεπαρκή ή μη ενημερωμένη, στείλτε τις κατάλληλες τροποποιήσεις στο τμήμα προστασίας προσωπικών δεδομένων, όπως αναφέρεται παραπάνω. Όλες οι αιτήσεις θα λάβουν απάντηση το ταχύτερο δυνατόν και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Μπορείτε επίσης να ασκήσετε τα δικαιώματά σας σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα που αποθηκεύονται και επεξεργάζονται από την insTech μετά από την επίσκεψη σας στον χώρο μας ή την παροχή της υπηρεσίας μας. Για να γίνει αυτό, πρέπει να επικοινωνήσετε απευθείας με την insTech.

 

17.2 Προσωπικές Πληροφορίες Άλλων Προσώπων

Σε περίπτωση που παρέχετε Προσωπικές Πληροφορίες στην insTech σχετικά με άλλα πρόσωπα, συμφωνείτε: α) να ενημερώσετε το πρόσωπο για το περιεχόμενο αυτής της Πολιτικής Προστασίας και β) να λάβετε οποιανδήποτε συγκατάθεση απαιτείται από τον νόμο για την συλλογή, χρήση, αποκάλυψη και μεταβίβαση (συμπεριλαμβανομένης της διασυνοριακής μεταβίβασης) Προσωπικών Πληροφοριών σχετικά με το πρόσωπο σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική Προστασίας Απορρήτου.

 

17.3 Προτιμήσεις σε θέματα Μάρκετινγκ

Θα σας παρέχουμε τακτικά την δυνατότητα να μας εκφράσετε τις προτιμήσεις σας σχετικά με ενέργειες μάρκετινγκ και προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών, μεταξύ άλλων και μέσω των επικοινωνιών μας μαζί σας. Μπορείτε επίσης να επικοινωνείτε μαζί μας με e-mail στη διεύθυνση: e-asfalia@benefitfs.gr ή να επικοινωνήσετε μαζί μας τηλεφωνικά στο 210 8547220 ή στο fax στο 210 8314680 για να μας πείτε τις προτιμήσεις σας σχετικά με ενέργειες μάρκετινγκ και για να εκφράσετε την επιθυμία σας να διαγραφείτε από την αποστολή πληροφοριών σχετικά με προωθητικές ενέργειες μας.

Εάν δεν επιθυμείτε πλέον να λαμβάνετε ηλεκτρονική αλληλογραφία σχετική με μάρκετινγκ από την Benefit εφεξής μπορείτε να διαγραφείτε από την λήψη τέτοιας ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ενημερώνοντας μας στο: e-asfalia@benefitfs.gr ή να επικοινωνήσετε μαζί μας τηλεφωνικά στο 210 8547220 ή στο fax στο 210 8314680.

 

17.4 Λήψη  μηνυμάτων  μέσω  κινητής  τηλεφωνίας (π.χ. SMS  γραπτά μηνύματα) / τηλεφωνικές επικοινωνίες/ταχυδρομείο εκ μέρους μας:

Εάν δεν επιθυμείτε πλέον να λαμβάνετε μηνύματα κινητής τηλεφωνίας/τηλεφωνικές επικοινωνίες/ταχυδρομείο από την Benefit εφεξής δύνασθε να ζητήσετε την διαγραφή σας από την λήψη σχετικών με μάρκετινγκ επικοινωνιών επικοινωνώντας στην άνω διεύθυνση.

 

17.5 Η γνωστοποίηση των Προσωπικών Πληροφοριών σας στις εταιρείες του ομίλου μας για σκοπούς του μάρκετινγκ:

Εάν προτιμάτε να μην κοινοποιούμε τις Προσωπικές Πληροφορίες σας σε σταθερή βάση στις εταιρείες του ομίλου μας για δικούς τους σκοπούς μάρκετινγκ, μπορείτε να ζητήσετε την διαγραφή σας από την γνωστοποίηση αυτή στην ως άνω διεύθυνση.

 

17.6 Η γνωστοποίηση των Προσωπικών Πληροφοριών σας σε επιλεγμένους τρίτους για τους σκοπούς μάρκετινγκ:

Εάν προτιμάτε να μην κοινοποιούμε τις Προσωπικές Πληροφορίες σας σε σταθερή βάση στους τρίτους συνεταίρους μας για δικούς τους σκοπούς μάρκετινγκ, μπορείτε να ζητήσετε την διαγραφή σας από την γνωστοποίηση αυτή στην ως άνω διεύθυνση.

Επιδιώκουμε να συμμορφωνόμαστε με την αίτηση διαγραφής σας μέσα σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα. Παρακαλούμε σημειώστε ότι αν επιλέξετε να διαγραφείτε ως ανωτέρω περιγράφεται, δεν θα μπορέσουμε να αφαιρέσουμε τις Προσωπικές σας Πληροφορίες από τις Βάσεις Δεδομένων τρίτων στους οποίους γνωστοποιήσαμε ήδη τις Προσωπικές Πληροφορίες (δηλαδή σε αυτούς προς τους οποίους παρείχαμε ήδη τις Προσωπικές σας Πληροφορίες την ημερομηνία στην οποία ανταποκριθήκαμε στην αίτηση σας για διαγραφή).

 

17.7 Αιτήματα Πρόσβασης και Διόρθωσης, Ερωτήματα και Ανησυχίες

Παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας με τον τρόπο που περιγράφεται στην ενότητα «Υπεύθυνος Επικοινωνίας της Εταιρείας μας σχετικά με ζητήματα Προσωπικών Πληροφοριών», για οποιοδήποτε τέτοιο αίτημα ή αν έχετε οποιοδήποτε ερώτημα ή ανησυχία σχετικά με τον τρόπο επεξεργασίας των Προσωπικών Πληροφοριών Παρακαλούμε σημειώστε ότι ορισμένες Προσωπικές Πληροφορίες εξαιρούνται σύμφωνα με τον νόμο περί απορρήτου και προσωπικών δεδομένων από το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, αντίρρησης, διαγραφής ή απόκρυψης.

 

17.8 Υπηρεσίες Τρίτων

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Απορρήτου δεν αφορά, και δεν ευθυνόμαστε για το απόρρητο, πληροφοριών ή άλλες πρακτικές οποιωνδήποτε τρίτων, συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε τρίτων, που διαχειρίζονται οποιαδήποτε ιστοσελίδα ή υπηρεσία με τις οποίες οι Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες της insTech είναι συνδεδεμένες. Η παραπομπή σε Ιστοσελίδα που περιλαμβάνεται στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες της insTech δεν υποδηλώνει έγκριση της συνδεδεμένης ιστοσελίδας από εμάς ή από εταιρείες του ομίλου μας

 

Κεφάλαιο 18ο - Χρήση των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών της Benefit από Ανήλικους

 

Οι Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες της insTech δεν απευθύνονται σε πρόσωπα κάτω των δεκαοκτώ (18) ετών, και ζητούμε από τα πρόσωπα αυτά να μην παρέχουν Προσωπικές Πληροφορίες μέσω  των   Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών της.

 

Κεφάλαιο 19ο - Αλλαγές στην Παρούσα Πολιτική Προστασίας Απορρήτου

 

Αναθεωρούμε την Πολιτική αυτή τακτικά και επιφυλασσόμεθα του δικαιώματός μας να επιφέρουμε αλλαγές οποτεδήποτε ώστε να λάβουμε υπόψη μας αλλαγές την επιχειρηματικής μας δραστηριότητα και στις νόμιμες απαιτήσεις. Θα αναρτήσουμε τις ενημερώσεις στην ιστοσελίδα μας.

 

Παρακαλούμε να δείτε την «ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ» στην αρχή της παρούσας Πολιτικής Προστασίας Απορρήτου για να δείτε την τελευταία ενημέρωση.